• Сегодня: Воскресенье, 29 января, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 29 Канътар айы, 2023

Яслыкка кайтарган йолыгыс

admin
Июль02/ 2018

Сосындай йылы йолыгыслар бир неше кайта Адильхан Зейнадиновичтинъ куьш салувы ман озганлар. Сонынъ эм буьгуьнги кешлик уьшин ясуьйкенлер ога уьйкен савбол айтадылар. Оькинишке, кайдай бир туьрли себеплерден, буьгуьнги йолыгыска баьри бизим касымыздагы выпускниклер келип болмадылар, а келгенлерди белгилемесек, дурыс болмас деп ойлайман. Олар– Каирбек Юмартов, Бекманбет Сагиндиков, Багавдин Нургишиев, Адильхан Коймурзаев, Сыдыйык эм Оразбике Муталимовлар, Улимет Балкаева, Фатима Ярлыкапова, Эсенбике Абубекерова, Ашувхан Шандиева, Тотайхан Джумаева.
Ким бу ясуьйкенлерге карап, 60 йыл артта бирге окыганлар деп айтаяк. Олар бир-бирлери мен савлай оьмир бойынша бирге ислегенлей, бир куьн де айырылмаганлай аьллеседилер, хабарлайдылар. Аьр кайсысы оьз эскеруьвлери мен сосы узак йылларга кеттилер эм педучилищединъ эсиклерин сонъгы кайта ябып, кенъ яшав йолына абыт алганнан сонъгы яшавы акында айттылар, биз де пайдалы, кызыклы хабарлар тынъладык. 
– Муса Курманалиевтинъ куьш салувы ман Хасавюрт педучилищесиннен 6 выпуск, баьриси 160 ногай бала окувды окып кутарды. Ол болмаган болса, билимли аьдемлер бизде болмаяк, яде аз эм кеш болаяк эди. Окытувшымыз оьз алдына салынган баьри мыратларга етпеге амаллар табатаган эди. Биз, ол болмаса, билим алмаяк эдик, ата-анамыз бизди окытып болмас эди, айлак кыйын, танъкы заманларга яслыгымыз келди, – деп ясуьйкенлер хабарды басладылар. Сонъ ызлы-ызыннан олар педучилищеде окыган йылларда болган кызыклы ислер акында айттылар. 
– ­­­­­­Педучилищеге бас деп келгенде, биз орысша билмейтаган эдик. Ас ашамага кызлар ман барганда, тек шай эм оьтпек толтырып аламыз, неге десе баска аслардынъ атлары бизге ят, анълатып та болмаймыз. Бизди коьргенде ок, ас беретаган «неше шай» деп йорык сорайтаган эди. Бир кайта ас ашамага сыпырага олтырдык, онынъ уьстиндеги аяктынъ ишине сары зат куйылган. Кыймасларымыздынъ бириси аякка куйылганды оьтпегине ягып, авызына салды. «Калай коьп ягасынъ, сен онынъ не экенин де билмейсинъ ше», – дедим мен. Оьтпегин авызына салып, кыймасымыз коьзлерин бадырайтты, аяктынъ ишиндеги – «горчица» болыпты экен, – деп Фатима Ярлыкапова хабарды бардырды. 
Йолыгыста ясуьйкенлер ойнадылар, бийидилер, туьрли йырлар йырладылар. Оларга коьп йылы соьзлерди ДР илми эм халк билимлендируьв куллыкшыларынынъ Ногай районынынъ профсоюз организациясынынъ председатели Зарета Аюпова, МКОУ «Ортатюбинская СОШ» ППО председатели Айгуль Сагиндикова айттылар.
– Аявлы педагогикалык исининъ ветеранлары, сизди район профсоюз организациясынынъ атыннан хошлайман. Сиз районымыздынъ сыйлы аьдемлери, дайым бизге коьрим болып келесиз. Сизинъ яшавынъыздан биз коьп затты билмеймиз, сога коьре буьгуьн сиз эскеруьвлеринъиз бен боьлискенди суьйип тынълаймыз. Бу куьнги йолыгыс сонъгы болмас деп сенемиз», – деди оьз соьзинде Зарета Закарьяевна. 
Адильхан Межитов, кешликтинъ кызыклыгын арттырмага шалысып, туьрли ятлавлар, ногайшага коьширилген баснялар окыды, йырлар йырлады, Орта-Тоьбе авыл школасынынъ окувшы кызлары А.Сагиндикова эм С.Кошанова да оьзлерининъ йыр оьнерин коьрсеттилер. 
Ясуьйкенлердинъ яслыгына кайтарган кешлиги йылы эм коьнъил коьтерилис аьлде оьтти.
Н.Кожаева.
Суьвретте: кешликтен коьринис.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group