• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Владимир Васильев Дагестан Аькимбасынынъ сайлавларында катнасаягы акында билдирген

admin
Июль06/ 2018

Ол сол ерде Дагестан Россия сырасына оьз ыхтыяры ман кирмегенин эм соннан оны тек куьш пен айырмага болатаганы акында оьз заманында айтылган Расул Гамзатовтынъ соьзлерин эскерди. «Мен де солай: оьз эрким мен мунда келмегенмен, эндигиси мени Дагестаннан тек аьдемлердинъ мага сенмеслиги тайдырмага болады. Мага дагестаншылардынъ эм Россия Президентининъ сеними маьнели. Ама мен сиз мени эситкенинъизди тилеймен: ол зат мага керекли тувыл, ол зат баьрине де керекли. Биз, сонынъ акында айтпага авыр болса да, бир неше позициялар яктан онйыллыкларга кери калганмыз, ама биз бек тез кувып етермиз», – деген Васильев.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group