• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Ярасык бизим яс несил

admin
Июль06/ 2018

Буьгуьнлерде патшалык дережесинде ясларга уьйкен маьне бериледи. Олар оьзлери де туьрли проектлердинъ авторлары болып, соларды яшавга шыгармага да шалысадылар. Район ясларымыздынъ оьрленуьвине, оьсуьвине уьйкен маьне берип, оьз ярдамларын бес йылдан бери этип келеди «Ногайский район» МР администрациясындагы «Яслык» яслар орталыгынынъ куллыкшылары. Бу йыл да олар Россия эли бойынша токтастырылган байрамды белгилемей калмадылар. Байрам кешлигин Гульфия Кокоева ман Бурлиант Курманова юриттилер. Олар биринши соьзди «Яслык» яслар орталыгынынъ етекшиси С-А.Сарсеевке бердилер. 

«Бизим организациямыз туьзилгенли 5 йыл болды. Сол заманлар ишинде биз 1 мынъга ювык шаралар озгарганмыз, ясларымыз туьрли ерлерде – республика, эл, туьрли регионларда болган шараларда катнасканлар эм етимислерге де, савгалы орынларга да тийисли болганлар», – деди ол. Оннан сонъ онынъ ис йолдасы Алимбек Арсланов та оьзининъ кутлав соьзин айтып кетти. Ол яс несилге ден савлыкты, суьйимди эм наьсипти йорады. 

Кешликтинъ энъ де ийги кесеги туьрли организациялардынъ яс специалистлерине Сый грамоталар тапшырылувы эди. Сол ийги исти Сафар-Али Сарсеев толтырды. Сол сыйга окытувшы Г.Хозбулатова, РОВД куллыкшысы Д.Куруптурсунов, тербиялавшы З.Джумагишиева, врач Ф.Суюндикова, театр артисти М.Бийболатова, тренер А.Менласанов, спорт чемпионы Н.Мамутов, предприниматель А.Абубекеров, СПК етекшиси Р.Койлакаев, социаллык куллыкшысы Ф.Зарманбетова, «Айланай» ансамблининъ артисти А.Ваисова, «Инсан» савап-лык фондынынъ етекшиси А.Атангулов, оркестр артисти Э.Беккишиев, волонтер А.Джумаева тийисли болдылар. 

Волонтер Айшат Джумаева да оьз ойы ман боьлисти, ол яслар орталыгынынъ куллыкшыларына этетаган куллыклары уьшин оьз разылыгын да билдирип кетти. Байрамнынъ барысында туьрли ойын-шаралар да болдылар. Соларда яслар да катнасып, оьз оьнерлерин коьрсеттилер, туьрли савгаларга да тийисли болдылар. Биюв майданында да завыклы эди. Ногай эстрадасынынъ артистлерининъ йырлавларына келген яслар да, яслардынъ оьрленуьвине эм оьсуьвине суьйинип турган аьдемлер де, шайыт болдылар.

Г.Сагиндикова.

Суьвретте: байрам кешлигиннен.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group