• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Россия енъуьвге абыт этти

admin
Июль06/ 2018

Бу ойынлар барысын дагестаншылар да яны авырып карадылар. 
Ойынлардан сонъ РИА «Дагестан» корреспондентине Дагестан Аькимбасынынъ куллыгын кесек заманга юритуьвши В.Васильевтинъ ойынлар бойынша соравына явап беруьвиннен:
 – Буьгуьн биз тарихли енъуьв барысын карадык. Россия йыйылма командасы  дуныядынъ ийги деген миллет йыйылма командасын енъди. Бизим йыйылма командамыздынъ аьр бир ойнавшысы, ойынлардынъ сырагылары уьшин яваплыктынъ баасын анълап, «Лужники» стадионын толтырган онлаган мынълар ян авырувшылардынъ коьтергишлеви мен бу маьнели иске баьри куьшин салды. Футболистлер Россия дуныядынъ куьшли деген спорт патшалыкларынынъ бириси экенин коьрсеттилер. Мен баьри дагестаншыларды эм россияншыларды футбол байрамы ман кутлайман!»
1/4 финалында Россия йыйылма командасы Хорватиядынъ йыйылма командасы ман йолыгысаяк. Бу матч Сочи каласындагы «Фишт» стадионында 7-нши июльде оьтеек.

Н.Кожаева.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group