• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

От туьсуьвден эрек турайык

admin
Июль06/ 2018

– гражданлардынъ район ериндеги орманлыкларга барувын эм олардынъ онда коьлик амалларын киргистуьвин токтатув;
– орманлык фонд ерлеринде, яшавшылар пунктларында эм олардынъ янларында, орманлыклар, авыл хозяйстволык аьлде кулланылатаган ерлер касларындагы участокларда да кокыслар ягувды эм от туьспеге болатаган баска куллыклар юритуьвди токтатув;
– яшавшылар пунктларында эм орманлыкларда авыл администрациялар, ДР-нынъ Ногай районы бойынша Россия ОМВД куллыкшылар саныннан Южно-Сухокумск, Тарумов эм Ногай районы бойынша, «Ногайское лесничество» ГКУ, ПЧ-49 ГКУ РД «ППС РД» патруль эсабында аьдемлер юрмеге кереклер.
Солай ок маслагатлар да берилди. Айтпага, «Ногайское лесничество» ГКУ етекшисине:
– от туьсуьв кавыфсызлыгынынъ талаплавлары ман келисте орманлык участокларынынъ минерализованный от туьсуьвге карсы йолакларын янъыртпага;
– гражданлардынъ тыншаятаган аьдетли ерлерине киреятканда шлагбаумлар салмага;
– ерли яшавшылар арасында от туьсуьвлер акында памяткаларды кенъ яймага;
– от туьспеге болатаган энъ кавыфлы орманлык участокларда орманлык тармагы эм иш ислер боьлиги куллыкшылар арасыннан мобильли куьплер туьзбеге;
– от туьсуьвлер мен куьрес юритуьв уьшин керекли куьшлерди эм амалларды аьзир этуьвге;
– коьлем информация амаллар аркасы ман район ериндеги орманлыкларда от туьсуьв мен байланыслы аьл акында яшавшыларга билдирип турувды канагатламага.
СП МО-лар аькимбаслары, предприятиелер, учреждениелер, организациялар етекшилери тоьмендеги борышларды толтырмага кереклер:
– район еринде от туьскендей болса, керекли исшилер куьши мен, техника, коьлик эм алатлар ман заманында канагатламага;
– яшавшылар пунктларында, орманлыкларда эм кокыс тасланатаган ерлерде куры оьленди, кокысты эм тез тутанып янатаган затларды таславды койдырмага;
– предприятиелер, учреждениелер, организациялар куллыкшылары эм авыллар яшавшылары арасында от туьсуьвге карсы аьллерди тутув акында анълатув куллык юритпеге;
– орманлык ерлерде от туьсуьвге карсы йорыкларды тутпавды аянлав бойынша рейдлер озгарувды канагатламага.
ДР-нынъ Ногай районы бойынша ОМВД начальниги орманлыкты эм табиатты саклав законодательствосын бузувды аянлав бойынша орманлык ерлерде патруль исин озгарувды уйгынламага керек.
ДР-нынъ «ППС РД» ПЧ-49 ГКУ етекшисине от туьсуьв акында билдируьв туьскен ок та район еринде оны тымдырув уьшин заманында барувды уйгынламага керек болады.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group