• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Баьримиз де – балалардынъ тыншаювын ийги уйгынлав уьшин

admin
Июль06/ 2018

Районнынъ 16 ортак билимлендируьв учреждениелеринде 1400 окувшыларга куьндиз турув уьшин мектеблер касында майданлар уйгынланган, оларга балалардынъ язгы тыншаювы уьшин программалар туьзилген.
Балалардынъ савландырув лагерьлерининъ реестри мен танысув, солай ок яшайтаган ери бойынша балалардынъ савландырув лагерьлерине  тегин (льгота) эсабында путевкалар алув уьшин ДР-да Патшалык аьжетлер битируьв коьп функциялы орталыкка кайдай документлер керек экен мен таныстырув бойынша ата-аналар йыйынлар озгарылган.
Дагестан Республика ериндеги язгы савландырув лагерьлеринде («Каскад», «Здоровье» – Гуниб авылы, «Солнечный берег» – Избербаш каласы, «Надежда» – Каякент районы) тыншаймага ниетленген окувшылардынъ списоклары аьзир этилген.
Язгы мезгилинде балалардынъ эм оьспирлердинъ тыншаювын эм савланувын уйгынлы озгарув мырадта район администрация аькимбасынынъ токтасы кабыл этилинип алынды. Сога коьре 2018-нши йылда язгы каникуллар болжалында балалардынъ эм оьспирлердинъ тыншаювын эм савланувын уйгынлав ман байланыслы соравларды шешуьв бойынша тоьмендеги аьлде исши туьрким туьзилген:
Ярлыкапов Б.А. – «Ногайский район» МР администрация аькимбасынынъ орынбасары, исши туьркимнинъ етекшиси;
Отегенова К.Ю. – администрациядынъ билимлендируьв боьлигининъ етекшиси, исши туьркимнинъ етекшисининъ орынбасары;
Аджиманбетова З.С. – ясы етпегенлер ислери эм олардынъ ыхтыярларын коршалав бойынша комиссиядынъ яваплы секретари, исши туьркимнинъ секретари.
Исши туьрким сырасына тоьмендегилер киритилген:
Сарсеев С.А. – «Яслык» МЦ МКУ директоры;
Межитова Ф.Я. – ДР-нынъ «Ногайская ЦРБ» ГБУ-нынъ бас врачы (соьйлесуьвге коьре);
Койлубаев А. И. – Россиядынъ Ногай районы бойынша ОМВД начальниги (соьйлесуьвге коьре);
Кожаева Э.Ю. – «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы (соьйлесуьвге коьре).
Кабыл этилип алынган Токтаска коьре коьп борышлар толтырылмага керек. Айтпага, билим боьлигине (Отегенова К.Ю):
– ортак билимлендируьв учреждениелер негизинде мектеблер касындагы майданларды, профильли отрядларды, спорт яктан оьнерли балалар уьшин мектеблерди уйгынлав, балалардынъ тергевсиз юруьвининъ алдын шалувды, уьйкен класслар окувшыларынынъ бос заманын уйгынлавды дайымлык тергев астына алмага, балалардынъ тыншаювынынъ эм савланувынынъ дайымлык мониторингин озгарувын уйгынламага;
– окыйтаганлардынъ билимленуьвин, савланувын уйгынлав уьшин, балалардынъ яшав кавыфсызлыгын эм савлыгын канагатлав уьшин керекли аьллер туьзбеге. Иш ислер органларында, ясы етпегенлер ислери бойынша комиссияларда профилактикалык эсабында турган коьп балалы эм аз канагатланатаган аьеллер балаларына айырым эс каратылмага керек;
– социаллык яктан коршаланмаган аьеллер балаларына айырым маьне берип, Дагестан Республикасынынъ балалар савландырув лагерьлерине балаларды йиберуьв уьшин уйгынлав ис юритилмеге керек;
– балалардынъ тыншаювын, савланувын эм бир зат пан аьвлигип каьрлевин уйгынлайтаган учреждениелеринде куллык этуьв уьшин кадрлар табув, олардынъ окытувын эм аьзирлигин уйгынлав керек болады;
– балалардынъ куьндизги мезгилинде туратаган мектеб майданларынынъ аьрекет этуьвин канагатлавшы педагогика эм баска куллыкшыларынынъ медицина яктан тергелуьвин эм гигиена ягыннан окувын заманында белгиленген йорыкта уйгынламага керек;
– балалардынъ тыншаюв объектлеринде от туьсуьвге карсы шаралар заманында озгарылмага тийисли.
«Яслык» яслар орталыгы (Сарсеев С-А.А.) физкультура эм спорт пан аьвлигуьвди яюв бойынша яшав ери бойынша балалар ман коьлемлик спорт-савландырув шараларды озгарувга себеплик этпеге керек.
«Ногайский район» МР администрациясынынъ Ясы етпегенлер ислери эм олардынъ ыхтыярларын коршалав бойынша комиссиясы (Аджиманбетова З.С.) балалардынъ эм оьспирлердинъ тергевсиз юруьвининъ, девиантлык кепте юритуьвининъ алдын шалув бойынша, профилактикалык эсабында туратаган ясы етпегенлердинъ тыншаювын эм бир зат пан аьвлигуьвин канагатлав бойынша шаралар коьрмеге керек.
ДР-нынъ «Ногайская ЦРБ» ГБУ-га (Межитова Ф.Я.) балалардынъ катнасувы ман оьтеек коьлемлик шараларды медицина яктан канагатлавды уйгынлав борышы салынды.
Россиядынъ Ногай районы бойынша ОМВД начальнигине (Койлубаев А.И.) балаларды мектеблер касындагы лагерьлерге еткеруьвде-аькелуьвде кавыфсызлыкты, олардынъ лагерьлерде болган болжалда правойорыкты саклавды канагатламага маслагат берилди.
Авыл поселениелер аькимбасларына язгы каникуллар болжалында маданият эм спорт учреждениелер негизинде балалардынъ тыншаювын, савланувын уйгынлав соравларын шешуьвде себеплигин тийгизуьв маслагаты берилди.
«Ногайский район» МР администрациясынынъ финанс боьлиги ортак билимлендируьв негизинде мектеблер касындагы майданларда балалардынъ куьндизги ял алув мезгилинде олардынъ тамакланувын уйгынлав бойынша эсаплавлар бермеге борышландырылды.
«Шоьл тавысы» республикалык газетасына (Кожаева Э.Ю.) 2018-нши йылда балалардынъ савланувын эм тыншаювын уйгынлав бойынша озгарылатаган шаралар акында билдирмеге маслагат берилди.
Токтасты толтырувга тергев салув «Ногайский район» МР администрация аькимбасынынъ ямагат кавыфсызлыгы бойынша орынбасары Б.Ярлыкаповка тапшырылган.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group