• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 4 Увыт айы, 2023

Хыйлы законлар кабыл этилинген

admin
Июль06/ 2018

Сессияда солай ок экинши тамамлавшы окылувында «Дагестан Республикасында муниципаллык службасы акында», «Дагестан Республикасында инновационлык аьрекети эм экономикады оьрлентуьвде илми инновационлык канагатлав акында», «Маданият акында», «Дагестан Республикасында архив иси акында», «Етим балаларды эм ата-ана ягыннан каравсыз калган балаларды социаллык яктан колтыклав бойынша косымша гарантиялар акында» деген Дагестан Республикасынынъ законлары кабыл этилинген.

Соны ман бирге сол куьн депутатлар «Дагестан Республикасында патриотлык тербиялавдынъ айырым соравларын ыхтыяр ягыннан йорыкластырув акында» деп аталган закон проектин де ойласып карадылар. Ол зат Россиядынъ гражданин-патриотын кеплендируьвди эм оьрлентуьвди канагатламага амал береек. Сессияда «Дагестан Республикасынынъ Музей фонды эм Дагестан Республикасынынъ музейлери акында» деген ДР Законы да кабыл этилинген. 

Регион депутатлары солай ок «2018-нши йылга эм 2019-ншы эм 2020-ншы йыллардынъ план кезегине республикалык бюджети акында», «Балага берилетаган ай сайынлык пособие акында», «Дагестан Республикасында авыл хозяйстводы оьрлентуьв акында» деп аталган ДР Законларына туьрленислер киргисттилер.

Сессияда Дагестан Республикасынынъ финанслар министрининъ куллыгын кесек заманга юритуьвши Юнус Саадуев, республика Эсаплав палатасынынъ председатели Билал Джахбаров, Дагестан куллык эм социаллык оьрленуьв министрининъ куллыгын кесек заманга юритуьвши Расул Ибрагимов шыгып соьйлегенлер.

Республика парламентарийлери солай ок тагы да бир неше маьнели законларга туьрленислер киргисткенлер.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group