• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Атайлар соьзиннен

admin
Июль06/ 2018

* Ана – тоьрде янган шырак,
   Ата тоьрде олтырган конак.

* Оьгей ул оьпкелевши болар.

* Балады ястан, келинди бастан.

* Ана барда – ата уьйдир, ана йокта – ят уьйдир.

* Агасы бардынъ – ягасы бар, 
   Иниси бардынъ – тынысы бар.

* Уьйленеек болсанъ – анасына кара.

* Балалы уьй – базар, баласыз уьй – мезар.

* – Наьсип кайда барасынъ? 
  – Тили бирге бараман!

* Кудалык айырылса да, тувганлык айырылмас.

* Маслагатлы той таркамас.

* Орта йолда арбанъ сынмасын, орта яста хатынынъ оьлмесин.

* Увылынъ ашувланса, оьрге шык,
  куьевинъ ашувланса, эсик ыславгышын тут.

* Хатынларда хатын бар, торгай этин ас эткен,
   хатынларда хатын бар, байтал этин тас эткен.

* Увылым уьйде – ырысы туьзде,
  кызым уьйде – кылыгы туьзде. 

* Ага-инидинъ кадирин ялалы болсанъ билерсинъ,
  ата-анадынъ кадирин балалы болсанъ билерсинъ.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group