Кала мерекесине багысланган фестивальде

     Коьшпели маданиятынынъ, халклар ара аьдетли анълы  Nomad Way фестивалинде биринши кере Ставрополь крайыннан, белгили бизим анъ салувшы Ислам Сатыров  ногай халкымыздынъ этносын ашыклап коьрсеткен. Ислам Сатыровтынъ йырлары, янъы анъ йосыгында йырланган этника синтези. Оьз йырларында Ислам Сатыров аьдетли вокал йосыгы ман европалык анъды уста бирлестиреди.
    «Nomad Way» фестивалинде мен тарих, патриотлык эм суьйим лирикасына багысланган йырларымды йырладым. Баьриси – он йыр йырладым, бесеви – энъ янъы дегенлерден эди. Меним фестивальдеги мырадым – аьлиги туьрленислер этилинген, бизим халктынъ коьп  туьрли анъларын коьрсетуьв эди. Казахстанда бизди бек аьруьв этип хош алдылар, бек сыйладылар, йолыгыслар йылы кебинде оьттилер. Мен йырлаяктан алдын, бизим ногай халкымыздынъ уллы тарихи акында презентация коьрсетилинди эм хабарланды. Сол затка мен бек оьктем болдым эм суьйиндим», – дейди Ислам Сатыров. 
     – Бу йыл тагы да кайдай йыр шараларында катнасаяксынъ? – деп сораганда, Ислам оьз мыратлары ман боьлисти.
     – 8-16-ншы августта Венгрияда тюрк халкларынынъ Курултайы озаяк, сол фестиваль эки йылда бир кере озгарылады. Онда туьрли яктан келген йырлавшылар йырлайдылар, майданда коьшпели халкларынынъ спорт ярыслары да озадылар, мысалы: ат шабыс, ок атув. Мен сол фестивальде ортакшылык этпеге суьемен. Августтынъ ызында – Казань каласында, сентябрь айдынъ ызында – Мин-Воды каласында, октябрь айында, Москва каласында, сол октябрь айында Туркияда тюрк халкларынынъ «Тюрквизион» фестивалинде ногайлар атыннан катнаспага деп мыратланаман, – деп оьз ойлары ман боьлисти бизим белгили, талаплы яс йырлавшымыз Ислам Сатыров.
     Бизим ногай халкымызда Ислам Сатыровтай патриот, усталы яс йырлавшыларымыз бар болганы бизди бек кувандырады. Ногай халкымыз уьшин сондай коьп ислер этетаганы уьшин, Сатыров аданасларга уьйкен разылыгымызды билдиремиз эм бек коьп уьстинликлер йораймыз.

В.Кидирниязова.