• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Хатын – татымлык эм танълык белгиси

admin
Июль09/ 2018

Фестивальде ДР «Россия аналары» козгалысынынъ белсеншилери, Дагестаннынъ калаларынынъ эм районларынынъ ваькиллери, солай ок конъысы республикалардан конаклар, межигитлер имамлары эм ямагат аьрекетшилер ортакшылык эттилер.
Шарады ДР Муфтийининъ орынбасары Ахмад Кахаев ашты эм конакларды хошлады. 
Фестиваль бойынша миллет аслар, ислев, согув бойынша мастер-класслар оьттилер. Солай ок нашидлер, патриотлык йырлар йырланды, театр коьринислери коьрсетилди.

Суьвретте: шарадан коьринис.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group