Яс аьлимлер сыраларын толтырган

     Альфира Кумратова Терекли-Мектеб авылындагы ерли ветеринар станциясынынъ куллыкшылары Сейпулла (Менлигул) эм Салиметтинъ аьелинде тувган. Ол А.Джанибеков атындагы тувган школасын бу куьнлерде ийги соьз бен эсине алады. Оьзининъ окытувшыларына уьйкен разылыгын билдиреди, айтпага: Х.Юмартовага, Н.Баймурзаевага, А.Култаевага, С.Ораковага. А.На-заровага, Н.Клочкога.
      Бала заманнан алып бу кызалак окувга бет берген. 1996-ншы йыл ол школады, сонъ 2002-нши йыл Карашай-Шеркеш педагогикалык институтын тек «5» белгилерге окып тамамлаган. Институтта билимли студентке «Прикладная математика» кафедрасында ислеп калмага маслагат этедилер.
      2005-нши йыл Альфира Менлигуловна Ставрополь патшалык университетте экономикалык илмилерининъ докторы, профессор Елена Витальевна Поповадынъ етекшилеви мен, «Экономикадынъ эсаплык эм алатлы йосыгы» кеспи бойынша диссертациясын уьстинликли коршалады. 
      А.Кумратова доцент болып 2006-ншы йылдан алып ислейди. Бу куьнлерде ол Краснодар каласында И.Трубилин атындагы Кубань патшалык аграрлы университетте ислейди. Бу окув ошак – Россияда йогары аграрлы билимлендируьвдинъ айтылган алдышысы, Кубыла федераллык округта уллы илми эм билимлендируьв орталыгы деп саналады. 
      Альфира Менлигуловна Производстволык практика бойынша курс ислер эм эсаплар аьзирлев уьшин консультациялар этеди, солай ок «Прикладная информатика» барысы бойынша бакалавр эм магистрантлардынъ диплом проектлери мен етекшилейди. Кафедра куллыкшылары ман бирге 3 окув пособие аьзирлеген, олардынъ бириси РФ Авыл хозяйстволык министерствосынынъ грифы астында баспаланган. 
      Ислеген йыллар ишинде Альфира Кумратова 100-ден артык илми макалалар эм илми-тергев ислер аьзирлеген. Онынъ 24 макаласы эм 5 монографиясы баспаланып шыккан. Йогары окув ошагынынъ аьлим маслагатынынъ карары ман Казахстаннан келген студентлерге лекция окымага ога борыш берилген.
А.Кумратова – негиз тергевлер Россия фондынынъ туьрли грантларынынъ дипломанты. 2015-нши йыл ол «Рейтинг академической активности и популярности экономистов России» списогына кирген.
      Аьлиги заман Альфира Менлигуловна доктор диссертациясынынъ уьстинде ислейди, информатика тармагынынъ кафедрасынынъ профессоры этип беркитилмеге онынъ кандидатурасы маслагат этилинип алынган.
       Прикладная информатика факультетининъ деканынынъ, профессор С.Курносовтынъ соьзлери мен, Альфира Менлигуловна кафедра, факультет куллыкшыларынынъ эм студентлердинъ арасында сый ман пайдаланады. Соны ман бирге ол – ийги ян йолдас эм уьш баладынъ анасы.
      Бизим шоьлден элимизге пайдалы болган зейинли политиклер, язувшылар, аьлимлер, суьвретшилер, йырлавшылар шыккан. Олардынъ иси мен, кайратлыгы ман, зейинлиги мен оьктемсимеге бизим ыхтыярымыз бар. Белгиленген аьдемлер илми, маданият, авыл хозяйствосынынъ оьрленуьвине уьлис косканлар. Олардынъ сыраларында Альфира Менлигуловна Кумратовадынъ аты да тийисли орынды тутады.

Э.Аубекерова, Кадрия атындагы школадынъ окытувшысы.
Суьвретте: А.Кумратова.