• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Янъы йыйынтык — «Яс йигит»

admin
Июль11/ 2018

Автордынъ айтувы бойынша, эртегилер туьрли-туьрли йылларда язылган. Олардынъ бас баьтирлери – дурыслыкты, алаллыкты эм ийги яшавды суьетаган аьдемлер, эм олар яшавда бар кемшиликлер эм етиспевликлер мен куьреседилер эм енъедилер. Онынъ акында, соьзсиз де, йыйынтыкка кирген эртегилери ийги кепте хабарлайдылар.
Дагестан китап баспасынынъ бас редакторы Лариса Голубевадынъ айтувы бойынша, сосындай йыйынтык Дагестан халкларынынъ бес тилинде, сонынъ ишинде ногай тилинде де, аьлемет кепленуьв мен биринши кере шыгып туры. Эгер окувшылар яратып алсалар, соьйтип кишкей окувшылар уьшин шыгармага мырат этемиз. Алды кере биз Анвар-Бек Култаев коьширген уллы орыс эртегишиси Павел Ершовтынъ «Буькир тай» деп аталган белгили эртегисин сосы йосыкта шыгарып караганмыз, эм йыйынтык туьрли выставкаларда ортакласкан эм ийги баа да алган. Аьли сосындай йосыкта балаларга ийги китаплер шыгарув яшавга кирип баслайды, эм соны баславшыдынъ бириси – бизим Дагестан китап баспасы. Республика еринде атлары белгили деген балалар шаирлерининъ эм язувшыларынынъ китаплерин ийги этип шыгарув орын таппага болар деген ниет пен этилинеди. Китап баа олтырады, тек заманга келисли эм коьрнекли. Китапти уста суьврет ясавшы А.Качаев ярастырган. Ногай балалары автордынъ эртегилерин суьйип окырлар деп сенемиз.
Сосы шыгып турган «Яс йигит» йыйынтыгын автордан алмага амал бар. Автор ман байланыс тутув номери – 8 988 296 97 76.

З.Шугаипова, 
«Лашын» журналынынъ куллыкшысы.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group