• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Калай аьруьв бала болмага

admin
Июль11/ 2018

Кишкей Алибек савлай кырда ак шешекейлерди олтыртып, колындагы кружкасыннан оларга сув куйып олтыры эди. Коьпке дейим меним эсимде калды бу суьв-          рет… Штакет пен кораланган каралдыда, корадынъ касында, курып бараяткан акация терек, капаклары коьк туьс пен сырланган черепицалы эски уьй, онынъ янында тоьбеси тобан ябылган котан эм уьйдинъ алдын бийлеп алган шешекейлер. 
Эки козыдынъ ак тислериндей тислерин коьрсетип, анасы бетке карап, куьлип турган бала эм аялары ман бетин ыслап турган, балага аьжейипсинип караган ана!
Калай аьруьв бала болмага!

(Иса Капаевтен)
Аьзирлеген Йолманбет Агаспаров.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group