Бу ерде биз яшаймыз

Ама бизим районда медалистлер деп берилген 23 окувшыдынъ ишинде тек 17 оьзлерининъ аьруьв билимлерин, калган 5 окувшы айлак тоьмен билимлерин коьрсеткенлер. Сол маьселе бу кенъесте коьп соравларды тувдырмай болмады, неге десе биз баьримиз де билимге уьйкен маьне беремиз. Медалистлер маьселеси акында коьп ойлар айтылдылар.
Бизим район балалары йогары билим алувы акында район басшымыз М.Аджеков аьруьв окыйтаган окувшыларымызды сынавларсыз алсынлар деп соьйлескени акында айтты, Татарстаннынъ Казань каласы ман квота салынганы эм аьли де оьзи баска калалардагы ВУЗ-лар ман да соьйлеегин билдирди. М.Аджеков Татарстан ман маданият ягыннан да уьйкен байланыслар болып, август айында онда «Ногай маданият куьнлери» озаягы, дин аьрекетшилеримиз де сонда ювык арада бараяклары акында билдирди. Терекли-Мектеб авыл орталыгында парк аьруьв аьлге келтирилеек деген хабары да коьнъилди коьтермей болмады. Солай ок М.Аджеков паркка шыраклар, сокпаклар, кокыс таслайтаган кутыклар салынаягы акында айтты. Сол ерге балалар уьшин майдан салынмага болады деген ойын «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы З.Аджибайрамов айтты. Сол тармак бойынша да район ваькиллери оьзлерининъ аьруьв ойларын айттылар.  
«Бу ерде биз яшаймыз, бу бизим уьйимиз, сонынъ уьшин эткен затларымызды бек аьруьв ойлап, шегип, тешкерип этпеге керекпиз. Мунда бизим балаларымыз да яшаяк, оларга аьруьв, ярасыклы эм берк затлар туьзбеге керекпиз», – деген насихатлы ойы ман М.Аджеков боьлисти.

В.Лукманова.