• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Владимир Васильев: «Биз сондай сырагыларды коьптен бери коьрмегенмиз»

admin
Июль12/ 2018

«Аьруьв, тийисли кепте ойнадылар! Кеткенде де олар уьшин карс кагылды. Россия йыйылыс командасынынъ оьмезлиги эм ойынга толы кебинде берилуьвине де карамастан, енъуьв бизге буйырмады. Не этерсинъ, спорт – ол спорт. 
Бизим командамыз етискен уьстинлик – ол россия футболы уьшин тарихке кирген оьзгерис. Биз сондай сырагыларды коьп йыллардан бери коьрмегенмиз. 
Спорт байрамы элимизде армаган бардырылады. Бу йылгы яз тек бизим тувыл, ама миллионлаган бизим конакларымыздынъ: сав дуныя ойнавшыларынынъ эм ян авырувшыларынынъ эслеринде де калар, олар шынты Россияды таныдылар: ашык, конакбай, ийгилик йоравшы. Солардынъ бир нешевлери Дагестанга да келип кеттилер, олар оьзлерининъ тувган эллерине бизим бек ийги республикамыз эм онынъ ак юрекли халкы акында энъ йылы сезимлерин аькетедилер. 
Сенемен, алдыда бизди коьп янъы ярык енъуьвлер куьтедилер!» – деген Владимир Васильев. 
Футбол бойынша Россиядынъ йыйылыс командасы оьз элинде оьтеек дуныя чемпионатында биринши ойынлардан ок енъилер дегенлер аз тувыл эди. Оннан баскалай, бир неше алдышы футболшылар (Васин, Джикия, Кокорин) эмленуьвде болганнан себеп, бас тренер Станислав Черчесов 38 ясындагы спорт ветераны Сергей Игнашевичти командага шакырмага амалсыз болды. Болса да Россия биринши ойынларда ок енъип, сонъында пенальти бойынша чемпионатта баргылы орынга ниети болган Испаниядынъ командасын да «уьйине кайтарды». Экспертлердинъ айтувы ман, кайбир тактика эм техника кемшиликлерине карамастан, Россия командасы физический аьзирлиги, нызамы эм хасиет сапатлары ягыннан чемпионатта эш кимге де енъ бермеди. Миллионлаган ян авырувшылар коьзлери алдында янъы футбол командасы туьзилип, Россия футболшылары сав дуныяды тамашага калдырды. Ол уьстинлик ал деп бас тренер С.Черчесовтынъ кыйыны.
Ярым финалга шыккан Франция ман Бельгия футбол командалары оьзлери ара 10-ншы июльде Санкт-Петербургта  21 саьатте йолыгысып, Франция енъди. Экинши куьн, 11-нши июльде, Москвада «Лужники» стадионында Хорватия ман Англиядынъ йыйылыс командалары куьш сынастылар.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group