РФ Президенти Дагестан етекшиси мен йолыгыскан

Республика етекшиси патшалыктынъ басшысына быйылдынъ навруз айында РФ Президенти Дагестанга келуьвинде белгилеген тапшырмалар толтырылатаганы акында билдирген.

В.Васильев Дагестанда бюджет карыжларынынъ шыктажлары гражданларга дейим етуьвине уьйкен маьне берилетаганы акында хабарлаган. «Савболынъыз, Сиз ол заман бизим бюджет карыжларымыз толы кебинде аьдемлерге дейим етуьвине, солар савлык саклав, билимлендируьв тармакларында тийисли онъайлыкларга айланувына артык маьне бермеге керегин белгилегенсиз. Биз бу куллыкты юритип турамыз», – деген Васильев.

Йолыгыстынъ барысында кадрлар соравлары да ойласылган. «Мен билгенлей, Сиз кадрларды келтируьв уьшин конкурслар юритесиз бе?» – деп сораган Президент. Владимир Васильев регионлык властьлери патшалыктынъ етекшисининъ берген маслагатларына эс эткенлери эм, тап онынъ оьзиндей этип, оьз кадрлар резервин туьзгени акында яваплаган. 

Ол солай ок Дагестанда аьлиги заманда чинов-никлер сырасы тазаланатаганын да билдирген.

Соны ман бирге республика етекшиси Президентке Каспий флотилиясынынъ курылысы бойынша да билдируьв эткен. «Биз аьскер етекшилери мен коьрисемиз, аьли ер берилип туры – баьри зат та анъламлы. Сонда «Дагдизель» завод бар, биз де, аьскер етекшилери де сога коьмек этемиз», – деген Васильев.

Йолыгыстынъ ызында Васильев Путинге кемелер ярастырувшы заводты курув кереги акында да тилек эткен. «Ол зат бизге янъы ис орынлар туьзер эди. Коршаланув министерствосы сизинъ тапшырманъызды толтырады. Аьли 2019-ншы йылда нахимовшы училищесине биринши окувшылар алынаяк: Каспийде нахимовшы училищеси болаяк – ол зат дагестаншылардынъ мырады эм ол бек аьруьв болар эди», – деген республика етекшиси.