• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Аьдетлерди саклав бек маьнели

admin
Июль12/ 2018

Конференция «Россия Кавказынынъ аьдетли маданиятында аьел катнаслар тармагында гендерный маьселелер эм гендерный тенъликтинъ баскалыклары, гендерлик контрактлар» темасына багысланган эди. 
Уйгынлавшылардынъ соьзлери мен, белгиленген шарадынъ мырады – хатынларды политикалык эм ямагат яшавга бавламага. Сол Кавказда политикалык, дин куьрести тоьмен этуьвге эм поликонфессионаллык эм полиэтнослык ямагатларда гендерлы маьселелер мен каьр шеккен коммерциялы болмаган организацияларынынъ аьрекетининъ энъ де ийги практикаларын табувга, яювга шакыртылган.
Конференцияды Гендерли политикасынынъ орталыгынынъ генеральный директоры Халимат Омарова ашты. Хошлав соьзлерин конференция катнасувшыларына ДР миллет политикасынынъ министрининъ орынбасары статс-секретарь Арсен Махмудов эм Бала ыхтыярларын, аналыкты, аьелди коршалав бойынша Дагестан Республикасынынъ Аькимбасынынъ Уполномоченныйы Марина Ежова айттылар.
Сонъ конференция катнасувшылары докладларын окыдылар. Оннан сонъ докладларда козгалган темалар бойынша эрисуьвлер басланды. Баьри шыгып соьйлегенлер дайым да туьрленип туратаган аьлиги дуныяда элимиздинъ халкларынынъ аьдетлерин саклавдынъ уьйкен маьнесин белгиледилер.
Суьвретте: шарадан коьринис.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group