• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 4 Увыт айы, 2023

Шоьл баьтирлери куьрестилер

admin
Июль12/ 2018

Турнирде –  Шешен Республикасынынъ Шелков районы бойынша иш ислер боьлигининъ етекшиси – Р.Геремеев, республика депутаты – В.Манцаев, Шешен Республикасынынъ Оькиметининъ эм Администрация басшысынынъ ваькили – Х.Хатуев, Шешен Республикасынынъ Ямагат палатасынынъ агзасы – А.Курганова, Шелков районынынъ Администрация басшысы – Х.Хаджиев эм онынъ орынбасары Ш.Арсункаев, дин эм ямагат организациясынынъ департамент ваькили – Р.Даутов, Карашай-Шеркеш  Республикасынынъ Ногай МР-нынъ Яслар политикасы, физкультура бойынша боьлигининъ басшысы – К.Аюбов, Россия ногайларынынъ ФНКА председатели К.Янбулатов эм КЧР-нынъ ФНКА етекшиси ислерин юритуьвшиси – Д.Санглибаев, ДР «Ногайский район» МР администрация аькимбасы – М.Аджеков, «Шоьл баьтирлери» савлай ногайлар турнир-проектининъ авторы – Б.Кудайбердиев, Сары-Су авылынынъ басшысы – Р.Муртазалиева  шыгып соьйледилер.
Шелков районынынъ Администрация басшысынынъ орынбасары – Ш.Арсункаевтинъ айтувына коьре, буьгуьнги турнирге, туьрли яктан келген 120 спортсменлер язылганлар, оннан баска болып, конаклар да келгенлер, баьриси бир мынъ аьдем келер деп ойлаймыз. «Шоьл баьтирлери» турнирининъ шаралары туьнегуьннен алып басланганлар. Турнирди озгарув «Положениесине» коьре, туьнегуьн биз келген спортсменлердинъ шарк шегилуьвлерин тергегенмиз, оларды куьплерге боьлгенмиз. Сонда катнасувшылардынъ шегилуьви 50-120 килограмм болады. Келген куьресшилерге савкатлар берилеек, конакларга ас-сув аьзирленген.  Коьп миллетли Шелковской районы «Шоьл баьтирлери» савлай ногайлар турнирдинъ уйгынлавшысы болады. 2006-ншы йылдан алып озгарылады. «Шоьл баьтирлери» турнири ногайлар яшайтаган баьри ерлерде де оьтеди. Турнирге Карашай-Шеркеш Республикасыннан, Ставрополь крайыннан, Дагестан Республикасынынъ Ногай, Тарумов, Хасавюрт, Кизляр районларыннан, Астраханьнен спортсменлар келедилер. 
Сондай шаралар халклар арасында бирликке, татымлыкка ымтылув болады. Соьйтип, бизим Шешен Республикасынынъ: ногай, татар, орыс, казаклар, шешен миллетлери татымлыкта яшамага талап этемиз. 
Турнирге келген коьп аьдемлер, «Шоьл баьтирлери» проект аьли де коьп ясларга спорттынъ уьйкен йолына туьспеге ярдам этер эм оьрленер деген мырадты айттылар.
Бизим Ногай районнан сол турнирге он яс куьресшилер барганлар,  олардынъ  куьрес тренери – Азамат Кокоев.

В.Лукманова.
Суьвретте: турнир катнасувшылары.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group