• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Врачтынъ маслагаты

admin
Июль11/ 2018

Савлыкка зарарлы касиетлер сырасына таьмеки тартув, спиртли ишимликлер ишуьв, наркотиклер кулланув киреди.
Инсульттынъ алдын шалув ден савлыкка пайдалы кепте тамакланувдан айырым белгиленип болмайды. Солай ок айлак майлы, авыр асларды коьп ашамай, емислер, ясылшалар, соны ман витаминлер мен минераллар кулланув керек. Тагы да инсульттынъ алдын шалувда физкультура пайдалы.
Артериаллык давлениеди тергев ол тек эртен эм кеште кан коьтерилуьвди тергев болып калмайды. Оннан оьзгелей, врач-терапевтке яде кардиологка тергелип, эмленуьв маслагатлар алув керек. Солай ок бастынъ инсультыннан сакланувда тийисли кадер ислев эм тыншаюв да маьнели. 
Бастынъ инсульты болмага амырак аьдемлер куьплери: атеросклероз бан авырыганлар, таьмеки коьп йыллар узагына тартканлар, 50 ясыннан озган эрлер мен хатынлар, этли аьдемлер, аритмиясы болганлар, секерли диабет пен авырыганлар. Солай ок секерли диабет болганлар секердинъ оьлшемин туьсиретаган препаратлар кулланмага, айырым диета тутпага тийислилер. Аритмия эм коагулопатия болса, аспирин эм курантил ишуьв керек. 

А.Эсмухамбетова, врач-невролог.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group