• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 4 Увыт айы, 2023

ДР Ямагат палатасы «кызувлы линияды» ашады

admin
Июль13/ 2018

Дагестан Республикасынынъ Ямагат палатасы республика медицина учреждениелеринде дарман препаратлары ман канагатланув яктан токтамайтаган бузувлар акында гражданлардан туьсетаган билдируьвлер мен байланыста «кызувлы линия» куллыгын кайтадан ислетеди. «Кызувлы линия» телефонынынъ номери (8722)78-08-41. Бу линия белгиленген тармакта болатаган бузувларга аьрекетли кепте явап беруьв уьшин ашылган.
Туьскен информация сол саьат ок тергевши органларына еткерилеек.

А.Мачаев, ДР Ямагат палатасынынъ председатели. 

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group