Оны ман тар байланыс – коьп ислер негизи

Буьгуьн йылы эм юмарт соьзлеримди мерекеши акында айтпага суьемен. Ол куллыксуьер, ашык коьнъилли, танъ, кыймаслыкка алал аьдем…  Бурлиянт Исаевнады таныган аьр бир инсан меним соьзлеримди керти деп айтаягына бек ынанаман.  

Бурлиянт Исаевна 1958-нши йылда шилле айдынъ доьртинши куьнинде Махмузовлардынъ аьелинде тувган. Атасы Иса Казманбетович (согыс эм ис ветераны) эм анасы Аруьвзат Шапкановна – Червленные Буруны авылда айтувлы эм акылбалык аьдемлердинъ аьелиннен. 

Бурлиянт Исаевна, ерли мектебти етимисли кутарып, 1975-нши йылда Махачкалада Дагестан Республикасынынъ Ленин атлы патшалык университеттинъ шет эллер тиллер бойынша факультетине туьсти.  Оьзининъ педагогикалык ис аьрекетин француз тилиннен окытувшы болып 1982-нши йылда Карабудахкент районнынъ Аданак авылында баслады. Эки йылдан тувган шоьлине кайтып келип, Батыр-Мурза авылда мектебте ислейди. Соннан бери аз йыллар оьтпедилер, отыз уьш йылдынъ узагына мектеб китапханасын етекшилейди. Сол заманнынъ ишинде Бурлиянт Исаевна коьплеген окувшыларга китап окувга суьйимди эндирди, неше туьрли аьлемет шаралар, адабиат кешликлер озгарды. 

Онынъ куллыгын район билим управлениединъ специалисты Секерхан Мезеевна Оразбаева булай белгилейди: «Бурлиянт Исаевна – аьруьв уйгынлавшы, сайлаган кесписине, куллыгына айлак мукаят аьдем. Буьгуьнлерде – яслардынъ насихатшысы. Ол оьзининъ исининъ методикасы ман район семинарларында боьлиседи».

2009-ншы йылда Бурлиянт Саитова республикада озган мектеб китапхана куллыкшыларынынъ форумында катнасты, а «Библиобраз-2010» деген шарада оьз илми исин коьрсетип республика бойынша Сый грамотага тийисли болды. Уьш йылдынъ узагына мектебте профсоюз организациясын етекшилейди.

Ис йолдаслары айтканлай: «Бурлиянт Исаевна – окытувшылар коллективининъ юреги. Аьр кайсымызга да кол созып, тирев болып болады».

Оьзининъ буьгуьнлерде сондай окытувшы болганына Бурлиянт Исаевна окытувшылары Асиет Султановна Зарманбетовага, Ийсиндик Зарманбетовна Айтманбетовага, Шамиль Магомедовичке разылыгын билдиреди. Оьзи де олардынъ йолларын алды.

Мен оьзим Бурлиянт Исаевна ман он йылга ювык тар байланыс тутаман. Куллык битируьвге айлак куьшли аьдем. Ондай аьдемлер аьлиги яшавда айлак сийрек табыладылар. 

Оьзининъ ян косагы Мурат пан татым аьел курдылар, эки бала – Зульфира эм Тимурды тербияладылар. 

Мерекели тувган куьнинъиз хайыры ман болсын, Бурлиянт Исаевна. 

Н.Зарманбетова. Карагас авылы.

Суьвретте: Б.Саитова.