• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Йолда тийисли эдапты тутайык

admin
Июль16/ 2018

– Магомед Абдурахманович, Дагестан Республикасынынъ Намыс эркинлиги, дин организациялары ман биргелесип аьрекет этуьв бойынша комитети йол-юрисининъ кавыфсызлыгын канагатлав бойынша кайдай куллык юриткен?

– Аьр биримиз де йол уьстинде юретаган аьдеммиз, эм сол себептен бу тема, биз кайсы динди тутувымызга карамастан, баьримизди де бирлестиреди. Ал деп биз республикадынъ дин биригуьвлерининъ етекшилерине йол-юрисининъ йорыкларын тутув акында хабарласувлар эм шыгып соьйлевлер уйгынламага кереги акында хатлар йибердик. Мен оьзим де дин биригуьвлерининъ етекшилери мен йолыгыслар оьткердим. Олар ман соьйлевлеримде мен республика етекшилерининъ йолларда туьзилген аьллер мен байланыста навасызланувын билдирдим. Соны ман бирге оларга бу яктан демевлик этпеге тиледим, неге десе дин аьрекетшилерининъ шакырувы бу аьллерди ийгилендируьвде тийисли шара болмага болады.

– ДР муфтиятынынъ специалистлерин киргистуьвинъиз бен кайдай ислер этилинди экен?

– ДР муфтияты бу ягыннан уьйкен билимлендируьв куллыгын юритти. Соны ман бирге дин коьлем информация амаллары, ислам билимлендируьв сайтлары: «Исламдаг.ру», «Ислам.ру», «Ассалам.ру» эм баскалардынъ, солай ок социаллык тармаклары аркасы ман йол-юрисининъ кавыфсызлыгын канагатлав бойынша анълатув ислери де уйгынланды.

Муфтият «Водительлерге насихат» деген брошюра шыгарды эм соны уллы юма куьнги юма намазына келген аьдемлерге уьлестирди. Солай ок «Автомобильди айдавдынъ эдабы» деген материал аьзирленди. Сол материал дин коьлем информация амалларында кенъ таралтылды. Аьлиги заманда Комитеттинъ аьрекети мен сондай буклет та шыгарув уьшин материал аьзирленген. 

Яздынъ биринши куьнинде Махачкаладынъ эм республикадынъ баска калаларынынъ межигитлеринде юма намаз аьсеринде йол-юрис кавыфсызлыгын канагатлавдынъ маьнелигине багысланган соьз юритилген. Айтпага, Махачкаладынъ орталык межигитинде уллы юма куьнинде юритилген насихат соьзи РГВК телеканалында тувра эфирде коьрсетилинген. Сол насихат соьзининъ энъ де маьнели кесеклери социаллык тармакларында, сонынъ санында Ютуб видеохостингинде, кенъ таралтылган. 

«Ватан» республикалык радиостанциясында ГИБДД куллыкшыларынынъ эм дин аьрекетшилерининъ катнасувлары ман йол -юрис йорыкларына багысланган радиоберуьв оьткериледи. 

– Йол-юрис кавыфсызлыгын канагатлав темасы бойынша оьз шакырувларында дин аьрекетшилери бас деп не затка таянадылар?

– Энъ де маьнелиси: аьдемнинъ яшавын эм онынъ кавыфсызлыгын саклав – баьри дин окувларында да маьнели негиз болып саналады.

– Сиз оьзинъиз йол-юрисининъ баьри де катнасувшыларына кайдай шакырув этпеге суьесиз?

– Мен оьзим Махачкаладынъ орталык орамларынынъ бирисинде яшайман эм аьр заман да йол-юрисининъ кайбир ва-           йымсыз катнасувшылары ямагат йорыкты бузувларынынъ шайыты боламан. 

Дин негизине таянып айтсам, аьдемлердинъ навасын туьнде, олар уйклап ятканда бузув бек келиссиз ислердинъ бириси. Болса да биз йыйы кепте кайсы ды бир автомобиль айдавшылары музыкады акыртып, автомобильлерин кышкыртып, кала орамлары ман бир-бирисин кувганы акында эситемиз. Сол ок заманда сондайлардынъ коьбиси оьзлерин динге сенуьвшилер деп санайдылар эм соны ман бирге токтастырылган йорыкларды бузадылар. 

Сыйлы дагестаншылар! Мен сизди, автомобиль суьювшилерди, яяв юретаганларды, йоллар уьстинде тийисли эдапты тутпага шакыраман, неге десе вайымсызлыктан, йолдынъ карсылас кесегине айдап шыгувдан эм коьликти йогары тезлик пен айдавдан себеп аьдемлер оьледилер эм сакатланадылар, балалар етим болып каладылар. Алла бермесин, бизим бир куьнамизден аьдем яраланса яде оьлсе, яде биз оьзимиз кателенип топырак болсак, ол зат сонда ок оьз-оьзин оьлтируьвге саналады. Йол-юрисин бузган аьдем закон алдында яваплыктан кашпага амал тапкан да болсын, ама ога Кудайдынъ судыннан эм дембисиннен кашып кутылув йок! Сак болынъыз, йол-юрисининъ баьри катнасувшыларын да сыйлап билинъиз, аьдем яшавын бааланъыз!

Редакциядан: Йол-юрисининъ кавыфсызлыгын тутув бизим Ногай район халкы уьшин де бек маьнели, неге десе йылдан-йылга яшавшыларда коьлик саны коьбееди. Бу маьселеге тек ГИБДД куллыкшылары тувыл, бизим дин аьрекетшилеримиз, авыл имамлары, ямагат организациялары, депутатлар да эс бергени артык болмас. Боьтен де яслар арасында анълатув куллыгы юритилмеге тийисли. 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group