• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 4 Увыт айы, 2023

Кенъес озгарылды

admin
Июль19/ 2018

Экономика боьлигининъ етекшиси Равзият Сеитова налогларды эм налоглы тувыл келимлер йыюв 101,7% толтырылган, белгиленген 56841,5 мынъ маьнет акша орынына 57824,2 мынъ маьнет акша туьскен.

Оьткен йылдынъ сол ок мезгили мен тенълестирсе, келимлер – 7805,1 мынъ маьнетке (яде 115,6%) артык туьскен, налоглы келимлер 8144,8 мынъ маьнетке (яде 122,4%) арткан. Налоглы тувыл келимлер 339,5 мынъ маьнетке (яде 97,5%) кемиген.

Райбюджет бойынша аьл тоьмендегидей: бюджет 103,9% толган (белгиленген 45262,7 мынъ маьнет, 47024,0 мынъ маьнет эсабында байыр келимлер туьскен. Оьткен йылдынъ сол мезгили мен тенълестиргенде 5975,6 мынъ маьнетке артык келимлер туьскен, яде 114,6%.

Авыл поселениелер бойынша бюджет 93,3% толган (белгиленген – 11578,8 мынъ маьнет, туьскен – 10801 мынъ маьнет акша). Оьткен йылдынъ сол ок мезгилиндегиден 1830,8 мынъ маьнетке артык келимлер туьскен, яде 120,4%.

Район бюджетининъ толувына себеплигин РФ Президентининъ май Указлары астына туьспейтаган куллыкшылардынъ кыйын акынынъ артувы тийгистти, МРОТ-тынъ оьсуьви, бюджет организацияларында заманында кыйын ак тоьлев эм ис катнасларды ашыклав бойынша озгарылатаган куллык.

Соны ман бирге налог органларынынъ участоклар инспекторларынынъ эм баска специалистлердинъ предпринимательлик аьрекет пен каьрлейтаганларды аянлав эм эсапка алув бойынша куллык тийислисинше юритилмейди.

Йылдынъ басыннан алып ата-аналар йыювларды тоьлевде безналичный эсаплавларды канагатлав бойынша айырым куллык юритиледи. Школага дейимги учреждениелерде балаларды тургызув уьшин ата-аналар йыювларды тоьлев эсабына акша амалларды алув уьшин баьри школага дейимги балалар учреждениелерде Сбербанктынъ акша тоьлев терминаллары ерлестирилген. Бизим  район республикада бириншилер сырасында Россия  Сбербанкынынъ безналичный операциялар (эквайринг), яшавшыларды канагатлав каналлар оьрленуьвине каратылган пилотлы проектинде (Сбербанк-онлайн, оьз-оьзин канагатлав алаты, автотоьлев) ортакшылык этеди.

Белгилев керек, район администрация эсабына ызгы коьп йыллар ишинде коьшимли малшылык ерлерди кулланув уьшин биринши кере арендалык тоьлев амаллары туьскен.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group