• Сегодня: Воскресенье, 29 января, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 29 Канътар айы, 2023

«Меним Дагестаным»

admin
Июль19/ 2018

Регион етекшиси Дагестаннынъ етекшилев тармагы алдында турган борышлар коьп яшавшыларынынъ талаплавларына явапламайтаганын эм соны ман байланыста конкурстынъ экинши  кезеги оьткерилетаганын белгиледи. Ол: «Биз конкурс ярдамы ман республикадан эм онынъ тысыннан энъ талаплы, аьрекетшил аьдемлерди шакырмага суьемиз тек бир борыш пан, олар сонда ок етекшилев ис орынларында оьзлерин коьрсетсинлер. Буьгуьнде республикада Оькимет Председатели Артем Алексеевич Здунов куллык этеди, оьз заманында ол сондай конкурстан оьткен, а оннан сонъ «Россия лидерлери» президентлик проектинде окувды оьткен. Дагестан уьшин ол зат пайдалы», – деди.

Владимир Васильевтинъ соьзлери бойынша конкурс аркасы ман республика министерстволарында эм ведомстволарында басшылав ис орынларга янъы кадрлар киритилмеге ниетленеди, олар Дагестан властинде коррупция ман куьрес юритуьв бойынша юритилетаган куллык тамамында  басшылавсыз калганлар. Прокурорлык комиссиясынынъ куллыгынынъ сырагыларын белгилей берип, регион етекшиси Дагестанда коррупциялык правобузувлар уьшин яваплыкка 200-ден артык чиновниклер тартылганын белгиледи.

Регион етекшисининъ белгилеви мен 1 миллиард маьнет акша эсабында муьлкке арест салынган.

Конкурсты озгарув уьшин Совет туьзилген, онынъ сырасына белгили дагестан патшалык эм ямагат аьрекетшилери киргенлер. Оны ДР Аькимбасындагы Ясуьйкенлер Советининъ председатели Абдулла Магомедов басшылайды.

Баа беруьв блок етекшиси Павел Безручко хабарлаганлай, «Меним Дагестаным» конкурсында ортакшылык этуьв уьшин РФ гражданствосы эм йогары билим болмага тийисли. «Меним Дагестаным» конкурсы эки кезекте озгарылаяк: етекшилев потенциалынынъ онлайн-тестированиеси (дистанционлык) эм шаралар кебинде (очно) етекшилев бажарымлыкка баа беруьв.

Конкурс «Россия – эплер эли» АНО яклавы аркасы ман озгарылады. Йогары билими болган РФ гражданлары заявка бермеге болады. Толы  информация конкурстынъ «Мой дагестан-2018 рф» сайтында бар.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group