• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Салган мырадларга етип билинъиз

admin
Июль23/ 2018

Кишкей Бриллиант тетесининъ колтыгы астында, суьйдимли коршалавы ман оьсип келди. Коьп хабарларын тетесининъ тынълаган, эртегилерин эситкен. Онынъ кишкейден алып китапке суьйими бек уьйкен эди. Бриллиант мектебке барган заманда ол окып та, язып та билетаган эди. Сонынъ уьшин де болар баслапкы куьнлерде ога мектеб яшавы кызыклы болып та коьринмеди. Билимге талабы, ымтылысы бар аьдем оьзи де алдыга, тек илгериликлерге ымтылып турады. Соьйтип Бриллианттынъ да йылдан-йылга билими де артып барды, кызыксынувлары да оьсти. Мектеб яшавында ол, аьр бир оьткен шарада белсен катнасып, коьбисинше уьстинликлерге етисип келетаган эди. Бриллианттынъ оьзининъ айтувы ман, ога буьгуьнги уьстинлиги енъил келмеген. 
– Меним мектеб яшавымда коьп затлар болдылар – енъуьвлер эм оькинуьвлер, биревси де мага алдыга бармага тыйдажылык этпеди. Анъламаганды анъламага, кешелерде, куьндизлерде излемеге эм таппага туьсти, – дейди кенъ яшав йолына туьсип баратаган Бриллиант-бебемиз. Буьгуьнлерде мектеб, район, республика кезеклеринде озган, Бриллиант катнаскан шаралар, туьрли сабаклар бойынша олимпиадалар – баьриси де артта. Бриллиант Оразова, Карагас авыл мектебин алтын медальге битирип, оьз мырадларына ымтылып барады.
Бриллиант Оразова акында оьзининъ окыган мектебининъ окытувшысы, краевед кружогынынъ етекшиси Нурсият Зиявдиновна Зарманбетова тек ийги соьзлер айтады. 
– Бриллиант – сенгендей кызалак, ол – аьр бир тапшырмады толтырып этип, ерине еткерип болатаган аьдем. Эсимде, биз Бриллиант пан коьп мастер-класслар, базласлар озгарганмыз, туристлик слетларда катнасканмыз. Бриллиант бир неше илми-тергев куллыклардынъ да авторы болады. Ол «Сув – яшав булагы» деген куллыгы ман баслап район кезегинде, сонъ республикалык кезекте енъуьвши де болган эди.
Бизим мектебте Бриллиантты баьри де сыйлайды эм суьеди десек те, оьтирик болмас, аьр бир окытувшыдан онынъ кылыгы, касиети акында сорасанъ, эш биревиннен осал соьз эситпессинъиз, – дейди уьйкен оьктемлик пен Нурсият Зиявдиновна. 
Бриллиант та оьзи, окытувшыларына уьйкен разылыгын билдирип, йылы куьлемсиреви мен биринши окытувшысы Гульзира Ахмедовна Мансурова (ол меним де биринши окытувшыларымнынъ бириси эди. Элбетте, Гульзира Ахмедовнадынъ балалар алдында кайтип турганы, куьлемсиреп каравы тек туьнегуьн болгандай коьз алдыма келеди. Гульзира Ахмедовна, бизди Марзиет Исмаиловнадынъ ис орынына кесек заманга калып, окыткан эди. Белки, биз онынъ биринши окыткан балалары болган болсак та ярайды. Соннан бери аз заманлар оьтпедилер. Биз Гульзира Ахмедовнадынъ, белки, эсинде де калмагандырмыз, ол ша меним эсимде алдымызда куьлемсиреп турувы ман, акырганда да коьпке созбай йылмайганы ман турады), орыс тил эм адабиаттан окытувшы Альфира Рашидовна Сарсеева, класс етекшиси Гульжамал Феткулаевна Валиева, обществознание сабагыннан окытувшысы Фаузие Зейнадиновна Салимова акында хабарлайды. 
Бриллиант оьзининъ класс йолдаслары арасында да сый-абырай казанган. 
– Буьгуьнлерде баьри завыклы мектеб яшавы – артта. Артка бурылсам, коьз алдыма – дерислер, танапыслар. Окытувшыларымыздынъ деристи анълатканлары, тийисли ерде акырганлары, бир-биримиз бен анъламай «шокышканларымыз»… аьли куьлки болып коьринеди. Мектеб яшавда кайдай катнасларымыз болган болса да, биз бир-биримизге сондай да ювык, бир класста окыган балалар деген атка тийисли болып калганмыз, – дейди Бриллиант Оразова. 
Бриллианттай кызлар эм увыллар тек ата-анасынынъ оьктемлиги болып калмайдылар, олардынъ атлары мектеб тарихинде коьп йылларга калады. Бриллианттынъ алдында кенъ ашык йол, сол йолда сага бир шукыр да яде тоьбешик те рас болмасын. Алдынъа салган баьри мырадларынъ толсын, Бриллиант!

Г. Сагиндикова.
Суьвретте: Б.Оразова аьели мен.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group