• Сегодня: Суббота, 25 марта, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 25 Навруз айы, 2023

Халкымызды бирлестируьв футбол турнири

admin
Июль23/ 2018

Соьйтип,  шилле айынынъ 4-5-нши куьнинде ДР Бабаюрт районынынъ Тамазатоьбе авылында савлайроссиялык эм  савлайногайлар «Ак ниет» футбол турнири озгарылды. Сол турнир озгарувын ДР Бабаюрт районынынъ Тамазатоьбе администрациясы, Тамазатоьбе авылынынъ ДЮСШ боьлиги, Яслар ислери,  маданият эм спорт бойынша Тамазатоьбе авыл администрация боьлигининъ етекшиси Ильмидин Абдуразаков, «Тамазатоьбе» МО Депутатлар йыйынынынъ карары ман беркитилген. Турнирге сыйлы конаклар болып, «Бабаюрт районы» МР администрациясынынъ орынбасары Даниял Исламов, Район йыйынынынъ председатели  Алаудин Акмурзаев, ДР-нынъ Ямагат палатасынынъ агзасы Бекмурза Кудайбердиев келгенлер.
Бу «Ак ниет» футбол турниринде 12 футболистлер куьплери ортакшылык эткенлер: Икон-Халк авылы – КЧР-дан, Тукуй-Мектеб авылы – Ставрополь крайыннан, Сангиши авылы – Кизляр районыннан, Новодмитриевка авылы «Чубутла» куьби – Тарумов районнан, Главсулак посёлогы – Киров районнан, Терекли-Мектеб авылы – Ногай районнан, Бабаюрт районы – Новая коса, Татаюрт, Геметоьбе, Мужукай авыллар, Тамазатоьбе авылдан эки куьп футболистлери. 
Биринши орынга – Тамазатоьбе авыл куьби, экиншиге- Новодмитриевка авылы, уьшинши орынга – Тукуй-Мектеб авыл куьби тийисли болдылар. Енъуьвшилерге туьрли дережели кубоклар, грамоталар эм медальлер берилгенлер. Турнирдинъ ызында «Бабаюртовский район» МО администрация басшысы Эльдар Карагишиевке карыж ягыннан ярдам эткени уьшин уьйкен савбол айтылды.
Савлайроссиялык эм  савлайногайлар «Ак ниет» футбол турнири йогары дережеде оьтти. Турнирде халк артистимиз Фатима Нурлубаева, Россия халкларынынъ аьдетли маданият Орталыгынынъ коллективи «Тангчолпан», ДР Ногай районынынъ драмтеатры  (етекшиси Байсолтан Джумакаев) эм тагы да коьп туьрли маданият боьликлери катнастылар. Турнир етекшилери эм уйгынлавшылары ортакшылык эткен аьдемлерининъ баьрине де оьз разылыкларын билдирдилер эм ийги йоравларын айттылар. 

В.Лукманова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group