• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Маьселелер белгиленип, кенъес озды

admin
Август03/ 2018

Шарада ДР-нынъ Минпромэнергосынынъ электроэнергетикалык комплексининъ боьлик басшысы Эльмар Алиев, ДР-нынъ «Спецгазстройсервис» ГКУ етекшисининъ орынбасары Наби Алимурадов, ДР-нынъ «Дагсельхозстрой» ГКУ директорынынъ орынбасары Якуб Тинтинов эм баскалар ортакшылык эттилер.
Ямагат кавыфсызлыгы бойынша район аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов районда сув ман канагатлав эм йоллар маьселелерин белгиледи. Ол районда явын-шашын аьллеринде электротармак сетьлерининъ тозганы ман байланыста электричество ман канагатлав осалланады, – деп айтты. Ол зат районда ярастырув куллыклар этилинмейтаган иесиз линиялар барлыгыннан себеп болады экени акында айтты. Эм соны ман бирге ызгы заманда «ДСК» АО-дынъ Ногай РЭС начальниги Рамиль Муслимов етекшилеви мен Ногай энергетиклер куллыгы ийгиленгенин белгиледи. Ол авыллар аькимбаслары эм район администрация ара ийги аьрекет этуьв орын табатаганын белгиледи.
Рамиль Муслимов Ногай районы бойынша Россия ОМВД етекшиси Абдурахман Койлубаевке эм полиция начальниги Марат Саитовка энергоресурсларды урлавды табув бойынша «ТЭК» операциясын озгарувда оьз якларыннан себеплигин тийгисткенлери уьшин разылыгын билдирди.
Орта-Тоьбе авыл советининъ аькимбасы Замир Отегенов Уьйсалган авылында газ йоклыгын, электричество ман осал канагатланатаганын (трансформатор 1960-ншы йылдагы), электролиниялар 1967-нши йылдагы, мектеб меканы авария аьлинде, балалар бавы аьрекет этпейтаганын, авылга карап йолга асфальт тоьселмегенин белгиледи. Онынъ айтувы ман, Орта-Тоьбе авылында мектеб 2009-ншы йылдан алып салынатаганын белгиледи.
Куьнбатарда газ йоклыгы, электричество ман (электролиниялар 1970-нши йылдагы, электрический курыклардынъ 70 проценти агаштан этилинген) канагатлавда маьселелер барлыгы белгиленди.
Терекли-Мектеб авылы бойынша электричество ман канагатлавда кыйынлыклар болатаганы белгиленди: сетьлерде напряжение туьседи, куватлыгы бойынша 38 трансформаторлы подстанциялар эскирген, электролинияларды авыстырмага, авыл йолларды ийгилендируьв уьшин косымша финанс амаллары кереклиги белгиленди.
Терекли-Мектеб авыл яшавшысы Сайтали Шатомиров электроэнергия уьшин борыш бар маьселеси бойынша соьйледи. 
Баьри соравлар бойынша тийисли карарлар алынды, маьселелер бойынша коьтерилген соравлар республикадынъ министерстволар эм ведомстволар ваькиллери, солай ок район етекшилигининъ тергеви астына алынды.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group