• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Йыйын озгарылды

admin
Август03/ 2018

«Ногай орманлык хозяйствосынынъ» ерлери 14173 гектар болады. Озган йыл язлыкта, Червленные Буруны орманлык ерлерининъ 55, 60, 61, 62 номерли кварталынынъ 200 гектар ерлерине 330 мынъ джузгун эм 20 гектар орман культуралары шашылганлар, 2 шакырым минерализованный сыдыра ерлеринде – оттан сакланув ислери, 4 шакырымда – минерализованный сыдыраларды янъыртув, 1 шакырым орманлык йолды туьзетуьв ислери юритилген. 
Белгилисинше, яз шакларында от туьспеге амырак болады, курыган оьлен тез янатаганы баьримизге де белгили. Сонынъ уьшин орманлык законодательствосын бузбас уьшин, ерли яшавшылар ман профилактикалык ислер юритиледилер.
Бу йыл басланганнан алып, Терекли-Мектеб эм Червленные Буруны авыллары администрация исшилери мен орманлык законодательствосын бузбас уьшин эм «Солнечный» КПП-2 стационар постында агашлар аьзирлевининъ алдын шалув ислери юритилгенлер. 
Орманлык законодательствосын бузганы уьшин административлик ыхтыяр бузувлары акында ети протоколлар туьзилген эм РФ КоАП 8.26-ншы статьясынынъ 1-нши кесеги эм 8.31-нши статьясынынъ 1-нши кесеги бойынша ети аьдем административлик яваплыгына тартылган, келтирилген йойым уьшин 4 мынъ 400 маьнет акша тоьлевлери салынган.
«Ногай орманлык хозяйствосынынъ» район яшавшылары ман юритилеек ислери, Дагестан Республикасында от туьсуьв кавыфлы шагы басланганы акында, «Шоьл тавысы» газетада доьрт макала шыгарылган, «Ногай Эл» радиостанциядан да айтылган. 
«Ногай орманлык хозяйствосынынъ» маьселелери акында айтпай да болмайман, ол орманлык иши савлай яман затларга эм калдыкларга толувы. Сол затлар орманлыкта от туьсирмеге де болатаганын билесиз. Кокыслар коьбисинше, артезиан янларында каладылар, соьйтип калдырув коьп аьдемлердинъ аьдетине кирген. 
Орманлык ишинде тыншайганда, бизим аьдемлер оьзлерин намыссыз эм эдапсыз этип коьрсетедилер. Экинши маьселе – орманлык фонд ерлери кадастрлы учётка салынган йоклыгы. Соны да этпеге талап этемиз, – деди Ф.Дикинова. 
Солай ок, Терекли-Мектеб авылы янында агашлыкта орынласкан кошаралар, сонда отлайтаган юзлеген койлардынъ оьсимликлерди кемиретаганлары, таптайтаганлары саялы, сол ерлер кумлакка айланатаганы акында да соравлар коьтерилдилер. Сол маьселеге де уьйкен маьне берилееги акында «Ногайский район» МР администрация аькимбасынынъ орынбасары Х.Саитов айтты.
В. Лукманова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group