• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Сергей Снегиревтинъ яшав йолы

admin
Август09/ 2018

1994-нши йылдынъ сары тамбыз айыннан 2003-нши йылдынъ канътар айына дейим Тверьдеги «Интерсфера» Регионлар ара Савда-Промышленный Компания ОАО-сында Директорлар советининъ Председателининъ производстволык соравлары бойынша коьмекшиси болып ис йолын баслаган.
2004-нши йылдынъ увыт айыннан 2007-нши йылдынъ канътар айына дейим Москвадагы Тоьлев тармаклары ООО генераллык директоры болып куллык эткен.
2009-ншы йылдынъ тамбыз айыннан 2013-нши йылдынъ тамбыз айына дейим Москвадагы Автоматизированлы етекшилев тармаклары ООО генераллык директоры.
2013-нши йылдынъ тамбыз айыннан 2016-ншы йылдынъ увыт айына дейим ДР Баспа эм информация министрининъ маслагатшысы. 
2016-ншы йылдынъ увыт айыннан 2016-ншы йылдынъ караша айына дейим «Дагпечать» патшалык автономлы учреждениесининъ директоры. 
2016-ншы йылдынъ караша айыннан аьлиги заманга дейим ДР Баспа эм информация министрининъ орынбасарынынъ кесек заманга куллыгын юритуьвши болып ислеген. 
2016-ншы йылдынъ тамбыз айыннан аьлиги заманга дейим Дагестан Республикасынынъ Аькимбасынынъ эм Оькиметининъ администрациясында ДР Оькиметининъ Председателининъ маслагатшысы болып куллык эткен. 
2018-нши йылдынъ 3-нши сары тамбыз айыннан – ДР информатизация, байланыс эм коьлем коммуникациялар министрининъ куллыгын кесек заманга юритуьвши.
ДР оькиметининъ, ДР иш ислер министерствосынынъ Сый грамоталары, Россия Федерациясынынъ информационлык технологиялар эм байланыс министерствосынынъ Разылыгы ман савгаланган. 
С.Снегирев бек коьп патшалык проектлерининъ эм ис программаларынынъ авторы болады.
Приоритетли кыска болжаллы борышлар арасында Снегирев электронлы оькиметти оьрлентуьвди маьнели борыш деп санайды. Сол зат баьри де дережели властьлер мен кабыл этилинетаган карарлардынъ ашыклыгын арттыратаган, токтастырылган оьлшемде эм болжалларда тапшырмаларды яшавга шыгарувдынъ артыннан тергев салатаган, гражданлар ямагаты алдында эсап беретаган тармак кепте куллык этеди. Электронлы оькиметтинъ информационлык тармакларын оьрлентуьв коррупцияга карсылык этуьвде заьлимдей берк табан болар деп хабарлаган ол D-Russia /2/ порталына.
Узак болжаллы планлар акында айта келип, Снегирев Дагестан Россиядынъ энъ де яс-явка регионы бола турып, ама сол ок заманда энъ де аьрекетли кепте оьрленетаган Россия экономикасынынъ тармагы – цифровой экономика оьрленетаган регион болады.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group