• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 4 Увыт айы, 2023

Авыл хозяйствосы – бас тармагымыз

admin
Август09/ 2018

Сессияда АПК тармагын 2035-нши йылга дейим оьрлентуьвдинъ баьри йоллары – топырактынъ онъыс берисин арттырув, инвесторларды келтируьв, патшалык ярдамын этуьв, киши эм орта предпринимательство ваькиллерин колтыклав эм сондай баска соравлар ортага ойласувга салынган. 
Шарада бир неше министерстволар эм ведомстволар, ДР Халк Йыйынынынъ депутатлары, ерли самоуправление органларынынъ эм бизнес-ямагатларынынъ ваькиллери ортакшылык эткен. 
А.Здунов ойласувга шыгарылган темадынъ регион уьшин маьнелигин белгилеген эм соны ман бирге коьп позициялар бойынша Дагестан авыл хозяйство тармагында етимисли эм юзим, ясылша, койлар оьстируьв бойынша алдышылардынъ санында да экенин белгиледи.
«Буьгуьн биз сан акында тувыл, сапат акында соьйлеймиз. Бу тармактынъ сапатлы кепте оьрленуьви буьгуьнги йолыгысымыздынъ бас темасы болаяк», – деген премьер-министр. 
Оннан баскалай, Оькимет Председатели статистика билдируьвлери бойынша аьлиге дейим халкты ерли производство товарлары ман канагатлав оьлшеми тоьмен болып калувына эс эттирди. Бу соравды, онынъ соьзлери бойынша, алдышы технологияларды киргистуьв аркасы ман шешпеге болады. «Тек финанслар тувыл, ама билимли етекшилев, туьзилген байланыслар да соравды шешедилер. Авыл хозяйствосы коьлик, промышленность тармаклары ман биргелесип аьрекет этпеге тарык. Бизге агрологистикалык орталыклары етиспейди», – деп коскан министрлер кабинетининъ басшысы.
Регионнынъ агропромышленность тармагынынъ негизли соравлары эсабында премьер-министр аьзирленген продукцияды сатув соравын атады. 
А.Здунов солай ок тек юритилетаган иске тувыл, ама авыл яшавшыларынынъ яшав эм уьйшилик аьллерине де эс бермеге керегин белгилеген. Бу затты ол аьдемлерди ал деп авыл хозяйство продукциясы болдырылатаган авылларда, тав районларында беркитуьв уьшин этпеге тарык деген.
Муннан сонъ республикадагы агропромышленность комплексининъ аьллери эм оьрленуьв йоллары акында ДР Авыл хозяйство эм тамак азык министри Абдулмуслим Абдулмуслимов шыгып соьйледи. 
Онынъ айтувы ман, республикадынъ авыл хозяйство тармагында туьзилген аьллер соны тамырыннан туьрлентуьв керегин шайытлайды, соны яшавга шыгарув узак болжаллы оьрлентуьв стратегиясын аьзирлевди талаплайды. Сол стратегия, онынъ соьзлерине коьре, регионнынъ табиат-климат аьллерин эм уйгынлав-экономикалык анъсатлыкларынынъ баскалыгын эсапка алмага тийисли.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group