• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Яс чемпионымыз

admin
Август16/ 2018

Мамутов Низамиди бу уьйкен етимиске еткерген онынъ тренери Алибек Менласанов. Онынъ талабы ман бизим Ногай районымызда спорт оьрленеди, бек коьп яслар тайский бокс пан каьр шегедилер эм мине буьгуьнги уьйкен суьйинишимиз сол затларга шайыт болады. А.Менласановка бек уьйкен разылыгымызды билдирип, аьли де коьп яс чемпионларды шыгарганын сагынамыз. Низамиге тек алдыга ымтылганын йораймыз. Куьшинъ коьп болсын, абырайынъ артсын!

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group