• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Ердеслеримиз – аьжиликте

admin
Август16/ 2018

Медина каласындагы уьйкен межигитте (суьвретте) онъ яктагы ясыл куьмпези астында сыйлы Мухаммад-пайхамбарымыздынъ (Алла оны разыласын эм саламласын) ызгы ахырет меканы – камыры орынласкан. Бизим ердеслеримиз сонда кирип зиярат коьргенлер.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group