Тийисли карарлар кабыл этилинди

Сессияда «Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ председатели Руслан Насыров, онынъ орынбасары Увылбийке Шандавова, «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков, онынъ орынбасары Хамидулла Саитов, район депутатлары, етекшилер катнастылар. 
Сессияды Увылбийке Шандавова ашты эм юритти. 
Депутатлар сол куьн ортага шыгарылган 7 соравды ойластылар. Солардынъ биринши уьшеви: «Ногайский район» МР бюджетине 2018-нши йылга туьрленислер киргистуьв акында», «Ногайский район» МР администрациясынынъ финанс боьлиги МКУ акында положениеди беркитуьв акында», «Ногайский район» МР бюджетиннен «Ногайский район» МР авыл поселение бюджетлерине баска туьрли бюджетлер ара трансфертлер беруьвдинъ йорыгын беркитуьв акында» деген соравлар бойынша «Ногайский район» МР администрациясынынъ финанслар боьлигининъ начальниги Арслан Кусегенов шыгып соьйледи. 
Белгиленген соравлар ман байланыста «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков оьз ойын айтты. Онынъ соьзи мен, Ногай районы аьлиги замандагы кала аьллерин туьзуьв бойынша программады толтырув эсабында субсидия алган. «Сол 7 миллион 389 мынъ маьнетти биз, «село Терекли-Мектеб» СП МО администрациясына конкурс этип, район паркын коьрклендируьвге шыктажласын деген ниет пен беремиз. Олар сол ок акшадынъ калай аьлде шыктажланувын да тергемеге тийисли.
Экинши акша карыжы – 1 миллион 900 мынъ маьнет эм 100 мынъ маьнет софинансирование эсабында бизге ДР маданият министерствосыннан йиберилген. Былтыр республика бюджетиннен 15 миллион маьнет акша Червленные Буруны авыл маданият уьйин ярастырувга йиберилгени эсинъизде болар. Сол акшага маданият уьйине бек аьруьв ремонт этилинген. Тек онда шанжаллар, терезе пердевлер эм с.б. затлар етиспейтаган эди. Соны ман байланыста сол 2 миллион маьнетти биз бу авыл маданият уьйине беремиз. Калган 1 миллион маьнеттинъ – 300 мынъын «сельсовет Коктюбинский» СП МО-га, 500 мынъын – «село Терекли-Мектеб» СП МО-га эм 200 мынъды – «сельсовет Арсланбековский» СП МО-га авыл яшавшыларын электроярык пан канагатлав аьллерин ийгилендируьв уьшин йиберемиз», – деди район етекшиси.
М.Аджеков электроярык ман канагатланув сорав бойынша аьли 19-ншы августта район энерготармакларын тергев уьшин 10 аьдем келеегин билдирди. «Олар ман авыл аькимбасларына, депутатларга тар байланыста куллык этуьв керегеди. Соьйтип бизге бу республикалык программасына да районымыздагы электротармакларды ийгилендируьв ниет пен кирмеге тарык», – деди ол. 
Муннан сонъ район депутатлары «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Хамидулла Саитовтынъ «Ногайский район» МР администрациясынынъ структурасына туьрленислер киргистуьв акында» (ерди тергев эм муниципаллык муьлки бойынша боьликти кайтадан туьзуьв) деген сорав бойынша информациясын тынъладылар. Депутатлар бу сорав бойынша тийисли карарды эндиги сессияда алмага деп калдырдылар.
Сессияда сонынъ куьн йосыгы бойынша район администрациясынынъ архитектура эм ЖКХ боьлигининъ начальниги Алибек Муллаев «Ногайский район» МР-ды коьрклендируьвдинъ актуализированлы йорыкларын беркитуьв акында», «Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ председателининъ орынбасары Увылбийке Шандавова «Ваькиллик органынынъ структурасына туьрленислер киргистуьв акында», «Ногайский район» МР администрациясынынъ КСП председатели Мурат Мавлимбердиев «Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ 2013-нши йылдынъ 30-ншы карагыс айындагы 93-нши номерли карарына туьрленислер киргистуьв акында» деген соравлар бойынша керекли информацияларын эттилер. Сол коьтерилген соравлар бойынша район парламентарийлери тийисли карарларын кабыл этип алдылар. 
М. Юнусов.