• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Ерге таслаган зат ерде калмас

admin
Август16/ 2018

Яй шиллесининъ шыркыраган куьни астында кап-кара болып куьймесенъ, белинъди ерге дейим буькпесенъ, онъыс бола ма? Бакшада ислегенлер сол авыр куллыклардынъ баасын яхшы биледилер. Оьсимликлерди курт-кумырскадан дарманлайдылар, сувгарадылар, отайдылар, кыталлар туьзетедилер. Куьн астында янмасын деп, аьр бир карбыздынъ уьстин ябадылар, кап-кара болып келген зыяншы каргалардан сакланып, тамаклары кырылганша кышкырадылар. Аз болса, бездиргиш шегерткилер мен де айкасадылар.
Бав-бакша ман яс заманымда оьзим де айкасканман. «Ажырык пан шырмавык – оны кырмага тарык, оьлен кутылмай турып, йоктыр ногайга ярык», – деп юретаган эдик. Бу исти оьз мойыныннан коьширмеген аьдем сонынъ не экенин анъламайды.
Болса да манълай теринъди суьртип тапкан кыйынынъ, ерге таслаган урлыгынъ ерде ятып калмайды. Яп-ясыл катебидей, оьзеги таьтли кызыл гуьлдей карбызларымызды сав элимизге коьликлер тасыйдылар, куьндей яркын нур туьсли, бал татыган кавынларымызды ашап тойып болмайдылар. 
«Буьгуьнлерде 230 гектардан – 2645 тонна ясылша, 143 гектардан – 1788 тонна ералма, 1850 гектардан бакша культуралары йыйналган, 35100 тонна пишен, 6 мынъ тонна тобан аьзирленген», – деп билдиреди Муратбек Межитов. 
Куллыктан коркпаган каьрип халкымыздынъ кыйыны акланды. Аьли де эгин ызанларында ислер кутылмаган. Аьр бир куьни акка кайтсын, ер берген берекетимиз коьлдей коьп болсын, халкымыз байысын деп тилеймиз Кудайдан. Сол байлыктан зекет берип, садака пайлап, акшамыздынъ хайырын коьрейик.

С. МайлыбаеваКарагас авылы.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group