Дагестан Оькимети «Ногайпром» проектин хош коьрген

Бу проекттинъ ниети:
— киши эм орта бизнес предприятиелерин янъы производстволык майданлары ман канагатлав;
— йогары технологиялык алатлар производствосын оьрлентуьв;
— инжиниринг аьрекетин оьрлентуьв;
— индустриаллы парктынъ еринде производстволык алатларын коллективли йосык пан кулланув уьшин инфраструктурады туьзуьв;
— майданнынъ потенциалын амал болган шаклы артык этип кулланув;
— производстводы оьрлендируьвди демевлев, сонынъ санында аьлиги замандагы технологияларды эм индустриаллы парктынъ ярдамларын кулланув аркасы ман;
— индустриаллы парктынъ еринде проектировочный эм инжиниринг аьрекетин оьрлентуьв;
— индустриаллы эм савлайы Ногай районынынъ инвестиционлык коьрнеклигин арттырув. 
«Ногайский район» МР 6-ншы шакырувынынъ Депутатлар йыйынынынъ 2017-нши йылдынъ 14-нши карагыс айындагы 13-нши сессиясынынъ 52-нши номерли карарына коьре, «Ногайский район» МР администрациясы «сельсовет Коктюбинский» СП МО еринде индустриаллы (промышленный) паркын туьзбеге ыхтыяр алган.
Сол индустриаллы парк (етекшилев компаниясы эм резидентлер) уьшин «Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ сол ок 13-нши сессиясынынъ 52-нши карары ман 5 йыл заман болжалына ер налогы эм аренда тоьлеви токтатылган. 
Проектти яшавга шыгарув аьрекети аьли янъы басланув аьсеринде, неге десе проект планы туьрленеди, ол аьли Дагестан Республикасынынъ Оькиметинде ойласылып каралады. 
Басында «Ногайпром» индустриаллы паркы «сельсовет  Коктюбинский» СП МО еринде, Нариман авылынынъ кубыласында, 35 гектар оьлшеми болган ер участогында орынласаяк деп белгиленген эди. Болса да Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ ваькиллери коьрсетилген ер участогы индустриаллы паркты туьзуьв уьшин авыл ерине айлак та ювык орынласаяк деген ойын билдирдилер. Бу паркта савлыкка зарарлы производстволар ерлеспеге боладылар. Сол себептен парктынъ орынласув ерин авыстырув акында карар алынган, эм аьлиги заманда янъы майданды излестируьв бойынша куллыклар юритиледи.
Солай ок проектти яшавга шыгарув эсабында Шамиль Аджигайтаров пан бирге проектлер офиси Турциядан келеек инвесторлар уьшин визаларды аьзирлев аьрекети мен каьр шеккенлер. Сол инвесторлар «Ногайский район» МР-ды оьз предприятиелерин курув уьшин курылыс майданы эсабында коьредилер. Инвесторлар ким десенъиз, олар: Исмаил Орак, Орак Мухаммед Юсуф, Демирджи Мухаммед (рябица шелтирлерин шыгарувшылар), Тюзюн (телден шелтирлер аьзирлевши), Али Вардар (тери асыллавшы). 
«Ногайпром» индустриаллы паркында производство ман каьр шекпеге аьзирлиги акында тоьмендеги резидентлер макуллыгын билдиргенлер:
Омер Актюрк
актюрк импорт-экспорт (Анкара, Турция)
Джем Арслан
Арсланлар Пластик (Анкара, Турция)
Фейназ Озальп
Айфе инжиниринг (Анкара, Турция)
Бу коьрсетилген инвесторлар сувгарув тармакларынынъ производствосы ман каьр шегедилер. 
Омер Чимен (Анкара, Турция) – теплицалар тармакларын курувшы.
Индустриаллы парк эсабында тоьмендеги производство туьрлилери керекли:
– сувгарув тармакларынынъ производствосы;
– ислеп турган авыл хозяйство производствосын оьрлентуьв;
– теплицалар бизнесин оьрлентуьв;
– текстиль промышленности;
– авыл хозяйство продукциясын асыллавшы промышленностин оьрлентуьв (суьтти, этти, юнди, териди, емислерди, ясылшаларды, комбиемлер аьзирлевши).
«Ногайпром» индустриаллы парк проектин Дагестан Республикасынынъ Оькиметине коьрсетуьв уьшин проектлер офиси «Ногайский район» МР администрациясынынъ экономика боьлиги мен бирге проекттинъ презентациясын аьзирлеген.
Район администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков проекттинъ презентациясын Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ Председатели Артем Здуновка, ДР экономика эм территориаллык оьрленуьв министри Омар Хасбулатовка, Предпринимательство эм инвестициялар бойынша агентствосынынъ етекшиси Башир Магомедовка коьрсеткен. ДР экономика министри О.Хасбулатов эм ДР Оькиметининъ Председатели А.Здунов проект пен кызыксынганлар эм соны хош коьрип алганлар. 
Аьлиги заманда проект уьстинде оькимет ваькиллери мен бирге куллык юрип турады. Дагестан Республикасынынъ премьер-министри А.Здунов проектке карыж шыгармага эм соны 2019-ншы йылдынъ республика бюджетине киргистпеге деп соьз берген.
Инвесторларга эм баска кызыксынатаган аьдемлерге коьрсетуьв уьшин 100 буклетлер аьзирленген.
«Ногайпром» индустриаллы парктынъ проектин онълавдан баскалай, проектлер офиси администрациядынъ уйгынлав аьрекетин де канагатлайды. Проектлер офиси 1100-ден артык аьдемди Ортак бир патшалык социаллык канагатлав информационлык тармагынынъ базасына киргисткен. Ортак бир патшалык социаллык канагатлав информационлык тармагы – ол гражданларга эм власть органларына аьр бир айырым аьдемге, солай ок савлайы эл бойынша баьри де бюджет оьлшемлериннен этилинетаган социаллык колтыклав шаралары акында керекли маьнели информацияды алмага амал беретаган тармак. Солай ок бу тармак социаллык демевлев шараларын оьткеруьв уьшин власть органларына керекли билдируьвлерди алмага да онъайлык береди. 
Аьр квартал сайын Дагестан Республикасынынъ Аькимбасынынъ эм Оькиметининъ администрациясына «Ногайский район» МР еринде «Экономикады акка кайтарув», «Оьсуьв точкалары», «Инвестиционлык эм пайдалы территориаллык оьрленуьв», «Янъы индустриализация», «Хайырлы патшалык етекшилев», «Кавыфсыз Дагестан», «Хайырлы АПК», «Аьдем капиталы» деп аталган республикалык приоритетли оьрленуьв йоллары бойынша этилинген куллыклар акында эсап беруьвлер йибериледилер. 

Т. Аджимуллаев, «Ногайский район» МР администрациясынынъ проектлер офисининъ ведущий специалисти.