• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 5 Увыт айы, 2023

Ерди законсыз кулланган

admin
Август17/ 2018

Ведомстводынъ пресс-службасында билдиргенлей, авыл яшавшыларынынъ республика прокуроры атына йиберген хатында белгиленген фактларды ерине барып тергевди республикадынъ Орманлык хозяйствосы бойынша комитетининъ патшалык федераллык орманлык карав боьлигининъ начальниги, «Ногайское лесничество» ГКУ етекшиси эм лесничестводынъ баска куллыкшылары сырасында болган комиссия оьткерген. 
Тергев шарада авылдынъ кыркка ювык яшавшылары, сонынъ санында Ногай районы бойынша Россия ОМВД полиция уполномоченный участковыйы эм авыл администрация аькимбасы, ортакшылык эттилер. 
Тергевдинъ барысында 2015-нши йылдынъ 13-нши канътар куьнинде туьзилген орман участогын арендалав келисуьвине коьре, ДР Орманлык хозяйствосы бойынша комитети предприниматель Калимат Менглиязовага авыл хозяйство аьрекетин юритуьв уьшин 14,94 гектар майданы болган орман участогы (пишеншалга – 4,4 гектар эм авыл хозяйство культураларын оьстируьвге – 10,54 гектар) бергени токтастырылган. Тергев юритилген куьнге бу келисуьв Дагестан регистрация палатасында «сельсовет Коктюбинский» СП МО поселение ерлерине наложение бар болган саялы эсапка алынмаганы белгиленген. 
«Аренда келисуьвининъ шартлары бойынша арендатор орман участогын тийисли ниети мен кулланмага, орман участогын кулланув проектин аьзирлемеге эм соны Комитетке керекли патшалык экспертизасын алув уьшин аькелип бермеге борышлы. Болса да, келисли документлери йок бола турып, арендатор Менглиязова орман участогын 2015-нши йылдан алып кулланып баслаган», – деп белгилегенлер Дагестан орманлык хозяйствосы бойынша комитетинде.
Тергевдинъ сырагылары бойынша «Ногайское лесничество» ГКУ етекшиси Ф.Дикиновага арендатор ыхтыяр беруьвши документлерин толы этип аьзирлегенше, 14,94 гектар оьлшеми болган «Ногайское лесничество» ГКУ-нынъ Червленные Буруны участок лесничествосынынъ орман участогын кулланувды койдырып турмага тапшырылды. 
Комитеттинъ пресс-службасынынъ билдируьвине коьре, республикадынъ орманлык фондынынъ ерлеринде орман культураларын оьстируьв куллыгы армаган юритилип турады. «Дагестан Республикасында 2014-2020-ншы йылларга орманлык хозяйствосын оьрлентуьв» деп аталган патшалык программады толтырув ниетте уьстимиздеги йылдынъ оьткен ярым йылы ишинде козгалатаган кумларды беркитуьв бойынша куллыклар 200 гектар майданларда оьткерилген. Ол коьрсетим 2017-нши йылдынъ баслапкы ярым йылынынъ коьрсетимлериннен 60 гектарга артык болады.
Патшалык орманлык фондында орманлык культураларын оьстируьвдинъ ортак майданы 2018-нши йылга 464 гектар болады, сонынъ эсабында «Ногайское лесничество» ГКУ-да 200 гектарда орманлык культуралары эгилген.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group