• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Йорыкларды бузбайык

admin
Август17/ 2018

От туьсуьвге карсы куллыклар озгарув календарь планына келисли орманлыкта 4 шакырым минерализованный ер янъыртылган, тагы да 2 шакырым ерге янъы сосындай куллык этилген, отка карсы орманлык йол ярастырылган – 1 шакырым, отка карсы белгилери мен баннерлар салынган.
«Ногай районында ызгы заман кургак, исси эм елли куьнлер болганы ман байланыста, от туьсуьвдинъ алдын шалув ниетте «Ногайское лесничество» ГКУ етекшилеви район администрациясына от туьсуьвге карсы айырым режим киргистуьвден тура барганлар. «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасынынъ токтасы ман 2018-нши йылдынъ 29-ншы июниннен алып «Айырым от туьсуьвге карсы режим» (ОПР) киргистилген. Сога коьре аьдемлерге орманга барып заман йибермеге, коьликлер мен орманга кирмеге, от эм кокыс якпага ярамайды», – деди ол. 
Айырым от туьсуьвге карсы режим киргистилген аьллерде орманларда от туьсуьвге карсы йорыкларды бузув административли штрафка йолыктырады: гражданларга 4000-нан алып 5000 маьнет акшага дейим, должностной лицоларга ­– 20000-нан алып 40000 маьнет акшага дейим, юридический лицоларга 300000-нан алып 500000 маьнет акшага дейим.
Орманшылык куллыкшылары, орман ерлерине барып, ОПР бузувларын аянлав эм алдын шалув ниет пен тергейдилер, бу шараларда ыхтыяр саклав органларынынъ, ерли самоуправление куллыкшылары эм орман ямагатлык инспекторлары катнасадылар. Коьлем информация амаллар аркалы ОПР аьллеринде оьзин юритуьв йорыклары акында яшавшыларга билдирилген.
Суьвретте: орманда салынган баннерлер.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group