Экономика боьлиги билдиреди

Бу майдан (площадка) Дагестан Республикасынынъ оькиметлик эм муниципаллык сатып алувшыларга (заказчиклерге) аслар продуктларын эм баска товарларды алувда 100 мынъ маьнетке дейим (билимлендируьв учреждениелер эм маданият тармагынынъ учреждениелери уьшин 400 мынъ маьнетке дейим) керексинуьвлерин толтырмага ярдамласады.
Солай ок бу майдан бизим республикада киши эм орта бизнестинъ оьрленуьвине каратылган. Эгер алдын оькимет организациядынъ етекшиси оьз карасына коьре  100/400 мынъ маьнетке дейим продукция алувга соьз беркитип болатаган болса, (соны ман калган поставщиклерге буршавлык тувган), аьли патшалык организациялардынъ заявкалары баьрисине де белгили, эм кайсы поставщик те, авыр тувыл регистрацияды оьткеннен сонъ, заявкага эс этпеге болаяк. Торгларда енъуьвши сонда ок белгиленеди, аьдем факторы эсапка алынмайды, эм соны ман коррупциялык соьйлесуьв орын таппайды.
Майдан ман пайдаланув тыныш, ол – интернет сайт (bp-dag.zakazrj.ru), онда компьютер мен таныс аьр ким де ислеп болады. Оннан баскалай, Татарстан Республикасынынъ оькимет заказы бойынша агентствосы туькеншилерди эм сатып алувшыларды Биржа майданынынъ куллыгы бойынша тегин эсабында уьйретеди.
Биржа майданында ортакшылык этуьв уьшин кайсы организация да регистрацияланмага болады.
Тегин эсабында консультацияларды 8-928-833-07-11 номерли телефонга занъ согув ман алмага боласыз.