• Сегодня: Суббота, 25 марта, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 25 Навруз айы, 2023

МАЬСЕЛЕЛЕР ОЙЛАСЫЛДЫ

admin
Август20/ 2018

ДР Савлык саклав министрининъ орынбасары Фейзуллах Габибулаев айтканлай, бу илми-практикалык конференция алдыга шыккан маьселелерди шешпеге эм йыйылган сулып пан боьлиспеге амал береди.

Дагестан Республикасынынъ бас оториноларингологы Юнускади Джамалудиновтынъ соьзлерине коьре, конференциядынъ уьйрететаган хасиети бар эм ол яс специалистлерге атаклы профессорлардынъ сулыбын алмага коьмек этеди.

Шарада специалистлер докладларын окыдылар эм оториноларингологиядынъ маьселелерин ортага салып ойластылар.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group