• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Сыйлы дин ямагаты, аявлы ердеслер!

admin
Август20/ 2018

Капымызга келип турган Курман байрамы баьри мусылманлар уьшин ислам динимиздинъ энъ уьйкен байрамларынынъ бириси. Ол Алла-Таала уьшин курманлык этип, Ога сыйымызды билдиретаган белгимиз болады. Курман байрамы ман Меккадагы аьжилик куьнлери кутылады.

Сизинъ уьй леринъизде берекет, юреклеринъизде Уллы Кудайымызга каратылган таза дуанъыз, татым аьелинъиз, алал суьйимлик эм шынты наьсип болсын! Баьринъизге де берк ден савлыкты, саьвлели шатлыкты, рахатлы тынышлыкты йораймыз.

Курман байрамынъызды Алла-Таала кабыл этсин!

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group