• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Голландияда оьтеек футбол турнири

admin
Август22/ 2018

Сонда 17 футболистлер куьби, 200 яслар – Норвегия, Москва, Германия, Туркия, Голландия ерлериннен келгенлер, эм Голландия ногайлары енъгенлер. «Ногай халк аралы футбол турнирлерине» дуныядынъ туьрли ягыннан келген яслар бир-бириси мен танысадылар, соьйлейдилер, сонъында бир-бириси мен катнасып та баслайдылар. Бу турнирди озгарувынынъ энъ уьйкен маьнеси сол эди. 
«Ногай халк аралы футбол турнири»  аркалы, Туркия сол заманда дуныя ногайларынынъ йыйнастырувшы орталыгы болды. Конак болып келгенлерди Туркиядагы калаларда, авылларда яшайтаган ясуьйкенлер мен, ясларды бир-бири мен таныс этер ниетте,  ярысларымызды баьри де ислерден бос каты куьнлерде озгарганмыз . 
2017-нши йылда футбол турнири Норвегия элинде болган. Норвегияда 7 ногай футболистлер куьплери ортакшылык эттилер. Онда Румыния, Голландия, Германия, Россия, Туркия, Швеция эллери катнасканлар, Москва каласыннан келген «Шаьбден» футбол куьби енъуьвши болып шыкты.
 Бу йылдынъ казан айында биз сол футбол турнирин Голландия элинде Амстердам каласында озгараяк болып соьйлескенмиз. 
Бу йыл Голландия

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group