• Сегодня: Суббота, 1 апреля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 1 Коькек айы, 2023

Дагестаншылар ийги белги бередилер

admin
Август23/ 2018

«Республика Аькимбасынынъ исине ийги белгиди соралганлардынъ 80 проценти береди. Апрель айда сосы коьрсетуьвлер 78 процент эди», – деп справкада белгиленеди.
Солай ок соралувда 2000 респондент катнаскан.
Янъыларда Россия Президенти Владимир Путин уьстимиздеги 2018-нши йылдынъ 9-ншы сентябринде, ДР Аькимбасынынъ ис орынына кандидатты сайлавларда Халк Йыйынынынъ депутатларына ойласып карамага Дагестан Республикасынынъ куллыгын кесек заманга юритуьвши Владимир Васильевтинъ, соны ман бирге Дагестан Республикасынынъ Халк Йыйынынынъ председателининъ орынбасарлары Камил Давдиев пен Махмуд Махмудовтынъ кандидатураларын коьрсеткен. 
Махмуд Махмудов коьп йыллардан бери Савлайроссиялык КПРФ политикалык партиясынынъ Дагестан Республикалык регионаллык боьлигин, Камил Давдиев «Справедливая Россия» Савлайроссиялык политикалык партиясынынъ Дагестан регионаллык боьлигин етекшилейдилер. 
Суьвретте: Дагестан Аькимбасынынъ куллы

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group