• Сегодня: Вторник, 28 марта, 2023
  • Буьгуьн: Саьли, 28 Навруз айы, 2023

Ярмалык туьрли товарларга бай эди

admin
Август23/ 2018

Ярмалыкта агропромышленный комплекслер, эгинши-фермер хозяйстволар, бир неше калалардан эм районлардан туькенлер оьз товарларын аькелдилер.
Ногай район туьрли авыл хозяйство продукциясын аькелди. Ногай районнан келген продукция Владимир Васильевтинъ эсин каратты.
Дагестаннынъ Аькимбасынынъ куллыгын кесек заманга юритуьвши ярмалык байрамдай болып озатаганы уьшин разылыгын билдирди. Айтпага, авыл хозяйство продукциясын болдыратаганлар мунда туьрли товарлар аькелгенлер эм бааларын да тоьмен этип сатадылар. Оьз ягыннан республикадынъ авыл хозяйство эм азык министри Абдулмуслим Абдулмуслимов айтканлай, мундай ярмалыклар керек, неге десе калалардынъ яшавшылары коьрмеге керек дагестан авылы кайтип яшайтаганын. Онынъ соьзлерине коьре, халк колай баасы ман экология ягыннан таза продукцияды алсын деп, бу шарады келип турган Курман байрамга келистирмеге шалыстылар.
Суьвретте: ДР Аькимбасынынъ куллыгын кесек заманга юритуьвши Владимир Васильев республикалык авыл хозяйство ярмалыгын карап оьтеди.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group