Амаллар ашады

– А.Джанибеков эм Карагас авылындагы Кидирниязов атындагы школаларда капитальный ярастырув куллыклар, олар аьрекет эткеннен бери, этилинмеген, сога коьре биз «100 школа» проекти ашкан амалларга бек суьйинемиз. Карагас авыл школасында 1960-ншы йылдан бери ярастырув куллыклар этилинмеген. Школа болса 1928-нши йылда курылган. Мунда 203 окувшы окыйды. А.Джанибеков атындагы школа 1979-ншы йылда курылган, сол куьннен бери мунда бир де капитальный ярастырув куллыклар юритилмеген. Мунда 724 окувшы билим алады», – деди Ногай район аькимбасы Мухтарбий Аджеков.
«Бизим тилекке оьсип келеяткан несилдинъ бактысы ман кызыксынган аьдемлер табылдылар. Биз оларга бек разымыз. Школаларды ярастырувга 2 миллион маьнет акша туьскен. Аьр бир школа 1-ер миллион маьнет акша алаяк. Ерли бюджеттен биз Карагас авылынынъ Кидирниязов атындагы эм Терекли-Мектеб авылынынъ А.Джанибеков атындагы школаларга 100-ер мынъ маьнет акша шыгараякпыз», – деп ол анълатты.