• Сегодня: Суббота, 28 января, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 28 Канътар айы, 2023

Энергетиклердинъ уьйкен уьйренуьвлери

admin
Август23/ 2018

Дагестан Аькимбасынынъ куллыгын кесек заманга юритуьвши Владимир Васильев, Сырт-Кавказ федераллык округындагы РФ Президентининъ толы ыхтыярлы ваькили Александр Матовников, Сырт Кавказ ислери бойынша РФ министри Сергей Чеботарев эм «Россети» ПАО генеральный директоры Павел Ливинский ис йолыгысы кутылган сонъ, «Россети» ПАО уьйренуьвлеринде катнаскан айырым техника токтаган ерге барганлар. Сол техника уьйренуьвлер кутылган сонъ Дагестандагы «Россети» подразделениелерине кулланувга берилеек.
Оннан баскалай, республика еринде 500 электриклер куллыгын бардыраяклар. Олар регионнынъ баьри ерлеринде де тергев мен каьр шегееклер. Сонынъ тамамындагы билдируьвлер сонъында республикадынъ энергетикалык комплексин оьрлентуьвдинъ уьйкен программасынынъ негизине киргистилеек. Соны ман бирге баска регионлардан келген специалистлер оьзлерининъ дагестан коллегаларын оьз исине кайтадан уьйретуьв куллыгын да юритееклер. 
«Россети» ПАО уьйкен уьйренуьвлеринде Россиядынъ 78 субъектлериннен келген 2,5 мынъ специалистлер эм 863 техника ортакшылык эткен. 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group