• Сегодня: Суббота, 1 апреля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 1 Коькек айы, 2023

Казань шахарында конакта

admin
Август23/ 2018

Олардынъ айтувына коьре, форумда 30 тыс элден, Россия эм Татарстан калаларыннан  1 мынънан артык аьдем ортакшылык эткенлер. Форум 100-ге ювык ямагатлык, тыс эллерден эм Россия Федерациясыннан келген татар ясларынынъ етекшилери бирлескенлер.  Форумнынъ программасына коьре, келгенлерди Казаньнинъ 1 мынъ йыллыгына уйгынланган музей мен, татар ясларынынъ проекти бойынша салынган аллеялары ман, Булгар оькиметлик тарих-архитектуралык музей-заповедниги мен, Тукай эм Новый Кырлай авыллары ман кыдыртканлар. 
 РФ Оькимет баргысынынъ лауреаты, совет эм россиялык астрофизиги Рашид Сюняевтинъ лекциясын, татар анъын тынълаганлар, татар биювлери бойынша хореограф Нигина Низамиевадынъ эм мишар, крым, астрахань татарларынынъ усталыкларын коьргенлер, ас- асув ягыннан татар халкынынъ дизайн-маркет эм мастер-классларын караганлар, коьп затларга уьйренгенлер.  Сондай форумлар яслардынъ туьрли ойларын, мыратларын бирлестиредилер, янъы пайдалы проектлерди тувдырадылар.
 В. кидирниязова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group