Ийги ислер коьтергишленеек

Дагестаннан белгиленген конкурста 130 аьдем ортакшылык этеек. Бу белсенли оьз эрки мен этуьвшилер (добровольцы), конкурска оьзлерининъ байыр социаллык проектлерин аьзирлегенлер.
Катнасувшыларга конкурстынъ регионаллык кезегин, сонъ экспертли белгиди эм халк тавысын беруьвди оьтпеге тийисли. Енъуьвшилер карагыс айында Волонтерлардынъ куьнин шатлыклы белгилевинде билдирилееклер. Ийги деген проектлери яшавга шыгарылар уьшин 1 миллион маьнет акшага дейим берилеек. Ортак грантлар фонды 15 миллион маьнет акшага дейим етеди.