• Сегодня: Суббота, 1 апреля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 1 Коькек айы, 2023

Татымлык коьл ягасындагы байрам

admin
Август24/ 2018

Бу коьлди ерли яшавшылар татымлык коьл деп атайдылар, неге десе ол эки республика – Шешен эм Дагестаннынъ япсарында орынласкан. Соьйтип татымлык коьл ягасына байрам куьн 200-ден артык туьрли фольклор коллективлер, хореографиялык артистлерининъ ваькиллери йыйылдылар. Аьвелгиде кулланылган шырак-керосинка, куманлар эм коьп баска затлар бу фестивальге деп йыйналып аькелинди. Аьр бир районнынъ майданы бир бириннен баскаланды. Рахата яшавшыларынынъ энъ де коьрнекли дегени – кыспа эди. Оьленнинъ уьстинде уста 3 кыскаяклы олтырдылар эм койдынъ юнин туьттилер. Сонъ бу юннен кыспа аьзирленеек. Баска авыллар ваькиллери оьзлерининъ авылларынынъ аьдетли маданияты акында хабарладылар.Оларды бир неше оьмирлик тарих биргелестиреди, соны сакламага тийисли. 
Фестивальдинъ концерт кезегин «Ботлих» фольклор-хореографиялык ансамбли ашты. Сонъ туьрли яратувшылык коллективлер каравшылар алдына шыгып оьз оьнерлери мен сукландырдылар. Олардынъ аьр бирисине ДР маданият министри Зарема Бутаевадан фольклор эм аьдетли маданиятты саклаганы уьшин диплом тапшырылды. 
Н. Кожаева.
Суьвретте: фестивальден коьринис.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group