• Сегодня: Суббота, 1 апреля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 1 Коькек айы, 2023

Конкурстынъ сырагылары келтирилди

admin
Август27/ 2018

Бу йыл абырайлы конкурсынынъ финалында 700-ден артык аьдем ортакшылык эттилер. Сонынъ сырасында окувшылар да бар, олар айырым базластылар.

Бириншиликте бек коьп 50 мынънан артык конаклар болдылар. Зейинли яслар элимиздинъ уллы компанияларында ислемеге эм шет эллерде сулыбын оьстирмеге шакырылдылар.

Энъ де йогары баллар алган яслар World Skills Russia йыйылма миллет командасынынъ сырасына киргенлер. Олар бу йыл Будапештте европейский чемпионатта элимиздинъ сыйын яклаяклар, 2019-ншы йылда Казаньде болаяк дуныя бириншилигинде катнасаяклар.

Айтып озайык, Москва йыйылма командасыннан «Медицинский и социальный уход» номинациясында 2-нши орынды Медицина колледжининъ 2-нши курсынынъ студенти Руссия Болекаева бийлеген. Онынъ уьстинликлери мен оьктемсиймиз!

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group