• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Етиспевликлерди тайдырув акында билдирилген

admin
Август29/ 2018

Дуьйсемби куьн, 27-нши августта, «Ногайский район» МР администрациясынынъ меканында районнынъ терроризмге карсылык этуьв комиссиясынынъ йыйыны болып озды.

Бу йыйын Билимлер куьнине багыслап районнынъ билимлендируьв объектлерининъ аьзирленуьв эм шаралар оьткерув заманында терроризмге карсы коршаланув эм ямагат кавыфсызлыкты канагатлав бойынша коьрген амалларын ойласувга каратылды. Бу сорав акында объектлерди тергев бойынша район ведомстволар ара председателининъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов хабарлады. Докладшы солай ок кавыфлы объектлердинъ терроризмге карсы коршаланувы акында да айтып белгиледи.

Онынъ соьзлерине коьре, «Ногайский район» МР ведомстволар ара «Маьнели эм кавыфлы, яшавды канагатлавшы эм коьлик инфраструктура объектлерин, солай ок аьдемлер коьп йыйылатаган ерлерди тергев бойынша» деп аталган 2018-нши йылга туьзилген ис планын толтыра келип, 2018-нши йылдынъ 14-нши майыннан 31-нши майына дейим билимлендируьв учреждениелери тергелгенлер эм актлар туьзилгенлер. Баьриси район бойынша 16 ортак билимлендируьв эм 11 школага дейимги билимлендируьв учреждениелери, 2 спорт объекти эм Балалар оьнер уьйи тергелген.

Б.Ярлыкапов белгилегенлей, объектлерде видеотергев, от туьсуьв кавыфсызлыгынынъ, аьрекетлеп полицияды шакырув эм куллыкшыларга тез болып билдируьв тармакларынынъ йоклыгы бу ягыннан айлак та йыйы йолыгатаган етиспевликлер болады.

Этилинген куллыклардынъ тамамлары бойынша, билимлендируьв учреждениелерининъ етекшилерине табылган етиспевликлерди тайдырмага эм юритилген ислер акында быйылдынъ 1-нши сентябрине дейим билдирмеге кереги акында хатлар йиберилген.

Йыйында от туьсуьв сигнализациялары эм видеотергев алатлары З.Акмурзаев атындагы Червленные Буруны, А.Джанибеков атындагы Терекли-Мектеб, М.Курманалиев атындагы Куьнбатар, К.Кидирниязов атындагы Карагас орта мектеблеринде эм Червленные Буруны, Терекли-Мектеб эм Батыр-Мурза авылларынынъ балалар бавларында салынаяклары билдирилди. Бу ягыннан аьли келисуьвлерге кол басылган, акша карыжлары да белгиленген.

Йыйында солай ок терроризм идеологиясына карсылык этуьв идеологиялык (сонынъ санында информационлык), баска миллетлер эм динлер ваькиллерине шыдамлы кепте каравды кеплендируьв, район АТК йыйынларында кабыл этилинген карарлардынъ толтырылувы акында соравлар ойласылды.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group